โปรแกรมค้นหาตัวเอง สู่สาขาอาชีพแห่งอนาคต

วัตถุประสงค์

     แบบทดสอบชุดนี้  มีวัตถุประสงค์ เพื่อช่วยให้  นักเรียน นักศึกษา ที่มีอายุตั้งแต่ 15-22 ปี ได้ตรวจสอบบุคลิกภาพของตนเอง และสาขาอาชีพที่เหมาะสมกับแบบบุคลิกภาพ เพื่อป็นการเตรียมตัวในการเลือก วางแผนการเรียน และเป็นแนวทางในการก้าวเข้าสู่สาขาแห่งอนาคต


หลักการ

     แบบทดสอบนี้ ใช้หลักการอ้างอิงจากแบบทดสอบบุคลิกภาพ MBTI From G โดยผู้จัดทำได้ยึดเกณฑ์การแบ่งบุคลิกภาพมาจากแบบทดสอบดังกล่าว ซึ่งแบ่งจากความคุ้นชินของบุคคลในการแสดงออก  และสามารถแบ่งความคุ้นชินออกได้ เป็น 4 ด้าน  ได้แบบลักษณะบุคลิกภาพ  16  แบบ  คือ


   1. การหันเข้าหาคน คนจำพวกหนึ่งมัก
          - หันเข้าหาคนอื่นหรือโลกภายนอก (Extroversion)
          - ส่วนคนอีกพวกหนึ่งมักหันเข้าหาตัวเอง (Introversion)
   2. การรับข้อมูล คนจำพวกหนึ่งถนัด
          - การรับรู้ด้วยผัสสะ (Sensing)
          - อีกพวกหนึ่งรับรู้ด้วยญาณทัศนะ (Intuition)
   3. การประเมินสถานการณ์ คนจำพวกหนึ่งตัดสิน
          - ด้วยความคิด (Thinking)
          - ในขณะที่อีกพวกหนึ่งตัดสินด้วยความรู้สึก (Feeling)
   4. การดำเนินชีวิต พวกหนึ่งชอบ
          - ความเป็นระบบและชอบรวบรัด (Judging)
          - อีกพวกหนึ่งปล่อยไปตามธรรมชาติและเปิดทางเลือกไว้เสมอ (Perceiving)


ได้แบบลักษณะบุคลิกภาพ  16  แบบ  คือ 


นักอนุรักษ์นิยม(SJ)

นักปฏิบัติ (SP)

ผู้รู้ (NT)

ผู้ค้นหาตัวเอง (NF)

Extroverts (E)

ESTJ

ESTP

ENTJ

ENFJ

 

ESFJ

ESFP

ENTP

ENFP

Introverts (I)

ISTJ

ISTP

INTJ

INFJ

 

ISFJ

ISFP

INTP

INFP