Compass หลักสูตรค้นหาตัวเอง

แบบทดสอบค้นหาตัวเอง สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมต้น

รหัส S2แบบที่ 2    ลักษณะวิทย์  S2                   คุณเป็นคนที่มีความสนใจทางด้านวิทยาศาสตร์  ชอบที่จะใช้เหตุและผลในการตัดสินใจ  เป็นนักปฏิบัติ  นักวางแผนที่ดี  มีความคิดเชิงวิทยาศาสตร์และมีความสามารถในการติดต่อสื่อสาร  จึงแนะนำสาขาที่จะเหมาะกับคุณดังนี้ 

<td width="347" valign="bottom" style="border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: windowtext 1pt solid; padding-bottom: 0cm; background-color: transparent; padding-left: 5.4pt; width: 260pt; padding-right: 5.4pt;
คณะที่แนะนำคำแนะนำเพิ่มเติม
คณะแพทยศาสตร์ลักษณะของคุณเหมาะที่จะเป็นแพทย์ คุณควรใส่ใจเรื่องของผลการเรียนและพยามยามให้ความสนใจมากเป็นพิเศษเกี่ยวกับวิชาวิทยาศาสตร์ โดยเฉพาะชีววิทยา
คณะทันตแพทยศาสตร์
คณะสัตวแพทยศาสตร์
คณะวนศาสตร์หากคุณมั่นใจว่า เป็นคนรักธรรมชาติ และต้องการอยู่ใกล้ชิดธรรมชาติ สาขานี้เหมาะกับนักปฏิบัติอย่างคุณ และคุณสามารถนำความรู้ที่ได้จากสาขาเหล่านำมาประกอบอาชีพที่เป็นตัวของตัวคุณได้
สาขาวิชาวนศาสตร์
สาขาการจัดการทรัพยากรป่าไม้
สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพป่าไม้
สาขาวนศาสตร์ชุมชน
คณะผลิตกรรมการเกษตร เ ป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับผู้ที่มีความสนใจทางด้านเกษตรกรรม เมื่อจบการศึกษาแล้วศึกษาต่อในขั้นสูงเป็นนักวิชาการหรือผู้วิจัยด้านการเกษตรต่อไปนักปฏิบัติที่ไม่ชอบหยุดนิ่ง รักธรรมชาติและมีความคิดสร้างสรรค์ สาขานี้เหมาะกับคุณอย่างยิ่ง คุณจะทำให้ มีผลิตกรรมทางการเกษตรที่น่าทึ่งในอนาคต 
สาขาวิชาพืชศาสตร์ (พืชสวนประดับ,พืชผัก,ไม้ผล)
สาขาวิชาอารักขาพืช (โรคพืชวิทยา,กีฎวิทยา)
สาขาวิชาเกษตรเคมี
สาขาวิชาเทคโนโลยีเยื่อและกระดาษ
สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางไม้
คณะสหเวชศาสตร์/เทคนิคการแพทย์ถ้าคุณชอบสาขานี้  คุณมีแนวโน้มที่จะเป็นนักวิจัยด้านเทคนิคการแพทย์หรืออาจารย์คณะเทคนิคการแพทย์
สาขากายภาพบำบัด
สาขากิจกรรมบำบัด
สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์
สาขารังสีเทคนิค
คณะพยาบาลศาสตร์ 
คณะเภสัชศาสตร์ถ้าคุณอยากเรียนคณะนี้ คุณเหมาะที่จะเป็นเภสัชกรที่ขายยามากกว่า เป็นนักวิจัยยา ผลิตยา
คณะเกษตรศาสตร์ถึงแม้จะเป็นคณะเกษตรศาสตร์ แต่ก็มีความเกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ ใช้ทั้งทฤษฎีและการปฏิบัติ ซึ่งน่าจะเป็นอีกทางหนึ่งของคุณ เมื่อจบแล้วก็สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการทำงานหรือเรียนต่อในขั้นสูง
สาขาการจัดการศัตรูพืช
สาขาเคมีการเกษตร
สาขาสัตวบาล
สาขาวิชาพืชไร่ พืชสวน สัตวศาสตร์ กีฏวิทยา ฯลฯ
สาขาปฐพีวิทยา
สาขาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร
สาขาเกษตรกลวิธาน
สาขาพืชไร่
สาขาพืชสวน
คณะอุตสาหกรรมเกษตร เป็นอีกทางเลือกหนึ่งของคุณ เพราะคุณชอบการเรียนรู้ไปพร้อมๆกับการปฏิบัติ คณะนี้คุณสามารถนำความรู้ไปใช้ได้จริงในชีวิตและประกอบอาชีพ 
สาขาวิชาเทคโนโลยีการหมัก
สาชาวิชาวิศวกรรมแปรรูปอาหาร
สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
สาขาวิชาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ทางทะเล
คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติ อุตสาหกรรมเกษตร  สาขาที่อาศัยทักษะทั้งทฤษฎีและการปฏิบัติ อีกทั้งยังสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพต่อไปในอนาคตหรือสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ 
สาขาพัฒนาผลิตภัณฑ์
สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร
สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ คล้ายกับคณะกายภาพบำบัด แต่มีสาขาให้เลือกมากกว่าซึ่งต้องมีการเรียนรู้และฝึกปฏิบัติทั้งสิ้น ด้วยสาขาที่เปิดสอนค่อนข้างมีความหลากหลายจึงเหมาะกับการประกอบอาชีพในปัจจุบันเป็นอย่างมาก
สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์
สาขาวิชากายภาพบำบัด
สาขาวิชาการบริการสุขภาพ
คณะประมง 
สาขาการจัดการประมง
สาขาผลิตภัณฑ์ประมง
สาขาชีววิทยาประมง
สาขาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
สาขาวิทยาศาสตร์ทางทะเล
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ถ้าหากคุณมีความสนใจทางชีววิทยาและเทคโนโลยี ทั้ง 2 สาขา คุณสามารถนำไปใช้ในการทำงานหรือศึกษาต่อ
สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์น้ำ
สาขาวิชาสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตรอาจไม่ใช่คณะสำหรับผู้รักธรรมชาตินัก แต่ก็สามารถใช้ความรักธรรมชาติที่คุณมีมาใช้ควบคู่กับการเรียนซึ่งต้องใช้ความสนใจหรือเอาใจใส่ เมื่อจบการศึกษาคุณอาจจะศึกษาต่อ หรือนำไปประกอบวิชาชีพ เช่น ทำธุรกิจ ค้าขายก็ได้ 
วิชาเอกพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมการเกษตร
วิชาเอกพืชศาสตร์
วิชาเอกประมง
วิชาเอกสัตวศาสตร์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งทอ
สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร
สาขาวิชาเทคโนโลยีการบรรจุ,เทคโนโลยีชีวภาพ
คณะสัตวแพทยศาสตร์หากคุณมีความสนใจและมีความสุขกับการอยู่กับสัตว์  สัตวแพทย์ก็เป็นอีกทางเลือกให้คุณได้
คณะศึกษาศาสตร์หากคุณอยากเป็นนักวิชาการ คณะนี้ก็เหมาะกับคุณมากเพราะคุณจะได้ถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อื่น คุณอาจจะเป็นวิทยากร อาจารย์หรือครูผู้เชี่ยวชาญทางวิทยาศาสตร์ในแต่ละสาขาได้
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา วิชาเอกชีววิทยา
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา วิชาเอกฟิสิกส์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา วิชาเอกเคมี
สาขาวิชาเกษตรกรรม
สาขาการสอนวิชาเฉพาะ
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา วิชาเอกฟิสิกส์
สาขาวิชาการคณิตศาสตร์ศึกษา วิชาคณิตศาสตร์
สาขาฟิสิกส์
สาขาคณิตศาสตร์
สาขาคอมพิวเตอร์
สาขาอิเลคโทรนิกส์
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยีความชอบทางวิทยาศาสตร์ โดยเฉพาะทางฟิสิกส์ของคุณทำให้คุณเหมาะที่จะเรียนคณะนี้เป็นอย่างมาก ทั้งนี้ก็มีหลายสาขาวิชาให้คุณได้เลือกเรียน เมื่อจบการศึกษาคุณอาจจะเรียนต่อในขั้นสูงหรือเป็นวิศวกรผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านตามแต่สาขาที่คุณจบไป 
สาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
สาขาวิชาวิศวกรรมอิเลคทรอนิกส์
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
 
 
คณะวิศวกรรมศาสตร์เป็นคณะที่ต้องใช้การปฏิบัติและการออกปฏิบัติภาคสนามซึ่งตรงกับคุณสมบัติของคุณเป็นอย่างมาก คุณสาสมารถเลือกสาขาได้ตามความสนใจของคุณ น่าจะเป็นตัวเลือกหนึ่งของคุณได้อย่างดีและควรให้ความสนใจในการเรียนวิทยาศาสตร์เพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะ ฟิสิกส์และคณิตศาสตร์
สาขาวิศวกรรมวัสดุ
สาขานาโนเทคโนโลยี
สาขาปิโตรเคมี
สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ
สาขาวิศวกรรมเคมี
สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
สาขาวิศวกรรมอุตสาหกรรม
สาขาวิศวกรรมเกษตร
สาขาวิศวกรรมอาหาร
สาขาวิชาวิศวกรรมสำรวจ
สาขาวิชาวิศวกรรมโลหะการและวัสดุ
สาขาวิชาวิศวกรรมทรัพยากรธรณี
สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
สาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์
สาขาวิศวกรรมโลหะการ
สาขาวิศวกรรมการบินและอวกาศยาน
ความคิดเห็นที่ 1324
อยากเรียนคณะวิทยาศาสตร์แลเทคโนโลยี จัง'
วันที่: 2014-07-31 17:04:48
โดย: นิจวิภา ฑีฆาวงค์
IP: 1.4.178.xxx

ความคิดเห็นที่ 1323
ก็ตรงดี
วันที่: 2014-07-31 13:42:06
โดย: แพรว
IP: 171.7.182.xxx

ความคิดเห็นที่ 1322
ว้าว มีจิตวิทยาด้วย กำลังสนใจพอดีเลยย
วันที่: 2014-07-30 17:12:20
โดย: เอยน้อย
IP: 1.4.255.xxx

ความคิดเห็นที่ 1321
อยากเรียนบัญชีอยู่ค้ะ
วันที่: 2014-07-28 11:56:34
โดย: ชมพู่
IP: 202.143.142.xxx

ความคิดเห็นที่ 1320
ุพ่มไม่เรียนทั้งแต่ป.1แร่วเพราะพ่มได้เมียก่อน
วันที่: 2014-07-28 11:39:27
โดย: จักรี ปล้องพัน
IP: 49.230.154.xxx

ความคิดเห็นที่ 1319
ผมออกตั้งแต่ม.2เพราะได้เมีย
วันที่: 2014-07-28 10:59:09
โดย: อดิสร เหมไพบูล
IP: 49.230.154.xxx

ความคิดเห็นที่ 1318
ผมออกตั้งแต่ม.3 
วันที่: 2014-07-28 10:54:25
โดย: สรวิชญ์
IP: 49.230.154.xxx

ความคิดเห็นที่ 1317

เลือกไม่ได้เลยเยอะมากกกก ><"


วันที่: 2014-07-27 09:12:08
โดย: ขาว
IP: 110.77.137.xxx

ความคิดเห็นที่ 1316
ดีคับ
วันที่: 2014-07-27 09:11:01
โดย: ปุ้มปุ้ย
IP: 202.143.142.xxx

ความคิดเห็นที่ 1315

วันที่: 2014-07-27 09:09:34
โดย: bass
IP: 202.143.142.xxx

ความคิดเห็นที่ 1314

ก็ดีน่ะคับ ^^


วันที่: 2014-07-27 09:09:21
โดย: พันธ์
IP: 110.77.137.xxx

ความคิดเห็นที่ 1313
ยังเลือกไม่ได้ไม่มั้นใจ
วันที่: 2014-07-23 19:02:22
โดย: เปิ้ล
IP: 171.97.223.xxx

ความคิดเห็นที่ 1312
ดีจังมีทางเลือกเยอะ
วันที่: 2014-07-23 17:06:02
โดย: Gift
IP: 223.205.128.xxx

ความคิดเห็นที่ 1311
What??? ต้องเรียนสายศิลป์หรือนี่!!!!!!
วันที่: 2014-07-19 18:00:19
โดย: Bloodstriker038
IP: 49.230.185.xxx

ความคิดเห็นที่ 1310
ไม่ตรงครับอยากเรียนวิศวะ
วันที่: 2014-07-17 19:04:05
โดย: พล
IP: 101.108.171.xxx

ความคิดเห็นที่ 1309
เก้น กฤติมา    ศ.ศ   305 
วันที่: 2014-07-17 14:49:53
โดย: นาเก้น 305 ศ.ศ
IP: 113.53.91.xxx

ความคิดเห็นที่ 1308
ดมหว่าแหละ
วันที่: 2014-07-17 09:56:34
โดย: วีระพัต
IP: 118.173.237.xxx

ความคิดเห็นที่ 1307
โปรแกรมนี้ดีฟุดๆ555+
วันที่: 2014-07-17 09:53:09
โดย: por
IP: 118.173.237.xxx

ความคิดเห็นที่ 1306
เท่ม้วกๆ
วันที่: 2014-07-17 09:48:35
โดย: Hoy
IP: 118.175.248.xxx

ความคิดเห็นที่ 1305

อะไรน่ะ! 


วันที่: 2014-07-16 08:43:52
โดย: 00000
IP: 113.53.91.xxx

ความคิดเห็นที่ 1304

วันที่: 2014-07-15 14:23:57
โดย: Nookker
IP: 203.114.107.xxx

ความคิดเห็นที่ 1303
ดีนะคะเป็นแนวศึกษาต่อ
วันที่: 2014-07-14 17:06:59
โดย: maimai
IP: 14.207.80.xxx

ความคิดเห็นที่ 1302
แม่นมากคับ
วันที่: 2014-07-14 13:05:20
โดย: hugo
IP: 115.87.172.xxx

ความคิดเห็นที่ 1301
ดีครับ 55555
วันที่: 2014-07-12 20:09:22
โดย: เฉลิมเกียรติ
IP: 1.1.172.xxx

ความคิดเห็นที่ 1300
เย้ๆ  มีแต่งานดีๆ
วันที่: 2014-07-11 13:33:01
โดย: ฟ่้าง
IP: 49.48.241.xxx

ความคิดเห็นที่ 1299
ได้อยู่ครับ
วันที่: 2014-07-10 20:10:25
โดย: ่jaron j.
IP: 171.7.27.xxx

ความคิดเห็นที่ 1298
ก็ตรงบ้างนะ อยากเรียนนิติศาสตร์อยู่เเล้ว อ่ะ >< 
วันที่: 2014-07-08 22:18:24
โดย: pop
IP: 1.10.201.xxx

ความคิดเห็นที่ 1297
ดีที่สุดเลยรู้สักทีว่าจะเรียนอะไร
วันที่: 2014-07-05 07:35:59
โดย: พลอยชมพู
IP: 101.51.240.xxx

ความคิดเห็นที่ 1296

ใช่เลยๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ

 


วันที่: 2014-07-03 18:57:17
โดย: ฝ้าย
IP: 49.48.240.xxx

ความคิดเห็นที่ 1295
มั่ว~~~~อยากเรียนเกษตรเฮอะ
วันที่: 2014-07-02 18:26:17
โดย: ปาย รัชฎาพร
IP: 49.0.117.xxx

หน้า: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > ... >>

แสดงความคิดเห็น
รหัสยืนยัน
ถ้ารูปที่เห็นไม่ชัดเจนคลิกที่นี่