Compass หลักสูตรค้นหาตัวเอง

แบบทดสอบค้นหาตัวเอง สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมต้น

รหัส S2แบบที่ 2    ลักษณะวิทย์  S2                   คุณเป็นคนที่มีความสนใจทางด้านวิทยาศาสตร์  ชอบที่จะใช้เหตุและผลในการตัดสินใจ  เป็นนักปฏิบัติ  นักวางแผนที่ดี  มีความคิดเชิงวิทยาศาสตร์และมีความสามารถในการติดต่อสื่อสาร  จึงแนะนำสาขาที่จะเหมาะกับคุณดังนี้ 

<td width="347" valign="bottom" style="border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: windowtext 1pt solid; padding-bottom: 0cm; background-color: transparent; padding-left: 5.4pt; width: 260pt; padding-right: 5.4pt;
คณะที่แนะนำคำแนะนำเพิ่มเติม
คณะแพทยศาสตร์ลักษณะของคุณเหมาะที่จะเป็นแพทย์ คุณควรใส่ใจเรื่องของผลการเรียนและพยามยามให้ความสนใจมากเป็นพิเศษเกี่ยวกับวิชาวิทยาศาสตร์ โดยเฉพาะชีววิทยา
คณะทันตแพทยศาสตร์
คณะสัตวแพทยศาสตร์
คณะวนศาสตร์หากคุณมั่นใจว่า เป็นคนรักธรรมชาติ และต้องการอยู่ใกล้ชิดธรรมชาติ สาขานี้เหมาะกับนักปฏิบัติอย่างคุณ และคุณสามารถนำความรู้ที่ได้จากสาขาเหล่านำมาประกอบอาชีพที่เป็นตัวของตัวคุณได้
สาขาวิชาวนศาสตร์
สาขาการจัดการทรัพยากรป่าไม้
สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพป่าไม้
สาขาวนศาสตร์ชุมชน
คณะผลิตกรรมการเกษตร เ ป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับผู้ที่มีความสนใจทางด้านเกษตรกรรม เมื่อจบการศึกษาแล้วศึกษาต่อในขั้นสูงเป็นนักวิชาการหรือผู้วิจัยด้านการเกษตรต่อไปนักปฏิบัติที่ไม่ชอบหยุดนิ่ง รักธรรมชาติและมีความคิดสร้างสรรค์ สาขานี้เหมาะกับคุณอย่างยิ่ง คุณจะทำให้ มีผลิตกรรมทางการเกษตรที่น่าทึ่งในอนาคต 
สาขาวิชาพืชศาสตร์ (พืชสวนประดับ,พืชผัก,ไม้ผล)
สาขาวิชาอารักขาพืช (โรคพืชวิทยา,กีฎวิทยา)
สาขาวิชาเกษตรเคมี
สาขาวิชาเทคโนโลยีเยื่อและกระดาษ
สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางไม้
คณะสหเวชศาสตร์/เทคนิคการแพทย์ถ้าคุณชอบสาขานี้  คุณมีแนวโน้มที่จะเป็นนักวิจัยด้านเทคนิคการแพทย์หรืออาจารย์คณะเทคนิคการแพทย์
สาขากายภาพบำบัด
สาขากิจกรรมบำบัด
สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์
สาขารังสีเทคนิค
คณะพยาบาลศาสตร์ 
คณะเภสัชศาสตร์ถ้าคุณอยากเรียนคณะนี้ คุณเหมาะที่จะเป็นเภสัชกรที่ขายยามากกว่า เป็นนักวิจัยยา ผลิตยา
คณะเกษตรศาสตร์ถึงแม้จะเป็นคณะเกษตรศาสตร์ แต่ก็มีความเกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ ใช้ทั้งทฤษฎีและการปฏิบัติ ซึ่งน่าจะเป็นอีกทางหนึ่งของคุณ เมื่อจบแล้วก็สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการทำงานหรือเรียนต่อในขั้นสูง
สาขาการจัดการศัตรูพืช
สาขาเคมีการเกษตร
สาขาสัตวบาล
สาขาวิชาพืชไร่ พืชสวน สัตวศาสตร์ กีฏวิทยา ฯลฯ
สาขาปฐพีวิทยา
สาขาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร
สาขาเกษตรกลวิธาน
สาขาพืชไร่
สาขาพืชสวน
คณะอุตสาหกรรมเกษตร เป็นอีกทางเลือกหนึ่งของคุณ เพราะคุณชอบการเรียนรู้ไปพร้อมๆกับการปฏิบัติ คณะนี้คุณสามารถนำความรู้ไปใช้ได้จริงในชีวิตและประกอบอาชีพ 
สาขาวิชาเทคโนโลยีการหมัก
สาชาวิชาวิศวกรรมแปรรูปอาหาร
สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
สาขาวิชาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ทางทะเล
คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติ อุตสาหกรรมเกษตร  สาขาที่อาศัยทักษะทั้งทฤษฎีและการปฏิบัติ อีกทั้งยังสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพต่อไปในอนาคตหรือสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ 
สาขาพัฒนาผลิตภัณฑ์
สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร
สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ คล้ายกับคณะกายภาพบำบัด แต่มีสาขาให้เลือกมากกว่าซึ่งต้องมีการเรียนรู้และฝึกปฏิบัติทั้งสิ้น ด้วยสาขาที่เปิดสอนค่อนข้างมีความหลากหลายจึงเหมาะกับการประกอบอาชีพในปัจจุบันเป็นอย่างมาก
สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์
สาขาวิชากายภาพบำบัด
สาขาวิชาการบริการสุขภาพ
คณะประมง 
สาขาการจัดการประมง
สาขาผลิตภัณฑ์ประมง
สาขาชีววิทยาประมง
สาขาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
สาขาวิทยาศาสตร์ทางทะเล
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ถ้าหากคุณมีความสนใจทางชีววิทยาและเทคโนโลยี ทั้ง 2 สาขา คุณสามารถนำไปใช้ในการทำงานหรือศึกษาต่อ
สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์น้ำ
สาขาวิชาสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตรอาจไม่ใช่คณะสำหรับผู้รักธรรมชาตินัก แต่ก็สามารถใช้ความรักธรรมชาติที่คุณมีมาใช้ควบคู่กับการเรียนซึ่งต้องใช้ความสนใจหรือเอาใจใส่ เมื่อจบการศึกษาคุณอาจจะศึกษาต่อ หรือนำไปประกอบวิชาชีพ เช่น ทำธุรกิจ ค้าขายก็ได้ 
วิชาเอกพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมการเกษตร
วิชาเอกพืชศาสตร์
วิชาเอกประมง
วิชาเอกสัตวศาสตร์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งทอ
สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร
สาขาวิชาเทคโนโลยีการบรรจุ,เทคโนโลยีชีวภาพ
คณะสัตวแพทยศาสตร์หากคุณมีความสนใจและมีความสุขกับการอยู่กับสัตว์  สัตวแพทย์ก็เป็นอีกทางเลือกให้คุณได้
คณะศึกษาศาสตร์หากคุณอยากเป็นนักวิชาการ คณะนี้ก็เหมาะกับคุณมากเพราะคุณจะได้ถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อื่น คุณอาจจะเป็นวิทยากร อาจารย์หรือครูผู้เชี่ยวชาญทางวิทยาศาสตร์ในแต่ละสาขาได้
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา วิชาเอกชีววิทยา
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา วิชาเอกฟิสิกส์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา วิชาเอกเคมี
สาขาวิชาเกษตรกรรม
สาขาการสอนวิชาเฉพาะ
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา วิชาเอกฟิสิกส์
สาขาวิชาการคณิตศาสตร์ศึกษา วิชาคณิตศาสตร์
สาขาฟิสิกส์
สาขาคณิตศาสตร์
สาขาคอมพิวเตอร์
สาขาอิเลคโทรนิกส์
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยีความชอบทางวิทยาศาสตร์ โดยเฉพาะทางฟิสิกส์ของคุณทำให้คุณเหมาะที่จะเรียนคณะนี้เป็นอย่างมาก ทั้งนี้ก็มีหลายสาขาวิชาให้คุณได้เลือกเรียน เมื่อจบการศึกษาคุณอาจจะเรียนต่อในขั้นสูงหรือเป็นวิศวกรผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านตามแต่สาขาที่คุณจบไป 
สาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
สาขาวิชาวิศวกรรมอิเลคทรอนิกส์
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
 
 
คณะวิศวกรรมศาสตร์เป็นคณะที่ต้องใช้การปฏิบัติและการออกปฏิบัติภาคสนามซึ่งตรงกับคุณสมบัติของคุณเป็นอย่างมาก คุณสาสมารถเลือกสาขาได้ตามความสนใจของคุณ น่าจะเป็นตัวเลือกหนึ่งของคุณได้อย่างดีและควรให้ความสนใจในการเรียนวิทยาศาสตร์เพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะ ฟิสิกส์และคณิตศาสตร์
สาขาวิศวกรรมวัสดุ
สาขานาโนเทคโนโลยี
สาขาปิโตรเคมี
สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ
สาขาวิศวกรรมเคมี
สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
สาขาวิศวกรรมอุตสาหกรรม
สาขาวิศวกรรมเกษตร
สาขาวิศวกรรมอาหาร
สาขาวิชาวิศวกรรมสำรวจ
สาขาวิชาวิศวกรรมโลหะการและวัสดุ
สาขาวิชาวิศวกรรมทรัพยากรธรณี
สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
สาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์
สาขาวิศวกรรมโลหะการ
สาขาวิศวกรรมการบินและอวกาศยาน
ความคิดเห็นที่ 1376

^_^

 


วันที่: 2014-09-19 12:41:16
โดย: อตินุช
IP: 182.52.64.xxx

ความคิดเห็นที่ 1375

ดีมากกกกกกก

ชอบบบบ


วันที่: 2014-09-18 11:50:18
โดย: ตา
IP: 183.89.122.xxx

ความคิดเห็นที่ 1374

คำถามไม่ลำบากใจดีค่ะ     ปกติแล้ววิชาที่ชอบที่สุดคือ ภาษาอังกฤษ รองมาจะเป็นคอมพิวเตอร์ค่ะ ขอบคุณโปรแกรมนี้มากเลยนะคะที่ช่วยให้หนูได้ค้นพบตนเอง 


วันที่: 2014-09-15 19:35:30
โดย: Ploy fah
IP: 124.122.151.xxx

ความคิดเห็นที่ 1373
ไอย่ะ
วันที่: 2014-09-11 13:39:22
โดย: siriwan janlek
IP: 110.77.210.xxx

ความคิดเห็นที่ 1372
ทำไมไม่มีให้เขียนหรือเลือกมากกว่านี้อะครับมันดูน้อยไปนะครับเช่นผมชอบคอมหรืออืนๆซึ่งมันไม่มีในการเลือกอะครับ
วันที่: 2014-09-10 21:46:17
โดย: peamboon
IP: 110.168.152.xxx

ความคิดเห็นที่ 1371

อะไรนี่ ไม่ชอบเลย


วันที่: 2014-09-10 11:53:14
โดย: ไม่รู้้้้
IP: 118.175.12.xxx

ความคิดเห็นที่ 1370
ผมอยู่บ้านผมกินขี้ยาง เวลาแค้นกินน้ำยาง ตัวผมเหม็นมาก บ้านผมอยู่ลำช้าง ห้วยยอด ตรัง 
วันที่: 2014-09-08 10:26:37
โดย: ชลชาติ สมนึก
IP: 49.230.166.xxx

ความคิดเห็นที่ 1369
ผมเป็นคนจนยุบ้านผมกินดินกับผัดเผ็ดขี้ยาง
วันที่: 2014-09-08 10:23:31
โดย: จักรี ปล้องพันธ์
IP: 49.230.166.xxx

ความคิดเห็นที่ 1368
ยอดๆ
วันที่: 2014-09-04 10:32:59
โดย: OTAKU
IP: 203.172.137.xxx

ความคิดเห็นที่ 1367

โปรแกรมouhfumujl6fvjt

 


วันที่: 2014-08-26 10:38:52
โดย: ปัทมาพร ยงพันธุ์
IP: 125.25.209.xxx

ความคิดเห็นที่ 1366

โปรแกรมนี้ดีนะ

 


วันที่: 2014-08-26 10:22:40
โดย: ปัทมาพร ยงพันธุ์
IP: 125.25.209.xxx

ความคิดเห็นที่ 1365

วันที่: 2014-08-26 09:47:06
โดย: บิว
IP: 202.29.179.xxx

ความคิดเห็นที่ 1364
ชอบมากอะ  ตรงๆๆๆๆมากกกกกกกกกกกกกก
วันที่: 2014-08-26 09:46:03
โดย: ฟางข้าว
IP: 202.29.179.xxx

ความคิดเห็นที่ 1363
ตรงจริงๆๆครับ 
วันที่: 2014-08-25 15:10:37
โดย: ช่อ
IP: 182.93.211.xxx

ความคิดเห็นที่ 1362
พ่มอยากจับมุกทำเมียจัง
วันที่: 2014-08-25 10:31:37
โดย: สรวิชญ์ หมอยละเอียด
IP: 49.230.120.xxx

ความคิดเห็นที่ 1361
น้องมุกพ่มขอเย็ดได้ไหมคัๆ พ่มเงี่ยน
วันที่: 2014-08-25 10:25:25
โดย: ชลชาติ สมนึก
IP: 49.230.120.xxx

ความคิดเห็นที่ 1360
ดีมากกกกกกกคับบ ชอบบบบบ
วันที่: 2014-08-25 10:03:12
โดย: ไตเติ้ล
IP: 1.179.146.xxx

ความคิดเห็นที่ 1359
คือ มุกชอบอารัยที่ง่ายๆอะค่ะ จบมาแล้ว ทำงานได้เร็วๆ แล้วที่สำคัญ จบเร็วค่ะ
วันที่: 2014-08-22 15:08:13
โดย: มุก
IP: 202.29.178.xxx

ความคิดเห็นที่ 1358
ตรงโครต
วันที่: 2014-08-21 13:55:36
โดย: น้ำน้อย
IP: 116.58.230.xxx

ความคิดเห็นที่ 1357
มาจากความเป็นจริงของผมเลย ล้วนๆ
วันที่: 2014-08-21 13:48:33
โดย: บักลินม.2กะบักเอิตม.2
IP: 116.58.230.xxx

ความคิดเห็นที่ 1356

กาก ว่ะ


วันที่: 2014-08-21 13:45:11
โดย: เทวิน
IP: 116.58.230.xxx

ความคิดเห็นที่ 1355
 ไม่มีแบบที่ชอบเลยยย 
วันที่: 2014-08-21 11:36:50
โดย: มาลีมีลูกแมวเหมียว
IP: 61.19.112.xxx

ความคิดเห็นที่ 1354
ไม่ได้อยากทำนะ โดนครูบังคับ
วันที่: 2014-08-17 22:47:46
โดย: กูเอง
IP: 223.204.249.xxx

ความคิดเห็นที่ 1353

วันที่: 2014-08-15 19:32:11
โดย: เนย
IP: 171.101.46.xxx

ความคิดเห็นที่ 1352
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000อยากเข้าศิลป์แต่แม่งยังไงก็คงต้องเข้าวิทย์หว่ะเซ็งสัดสามปีรากงอกเลย00000000000000000000000000000000000000000000
วันที่: 2014-08-13 20:18:18
โดย: กูอยากเข้าศิลป์กำ
IP: 171.7.202.xxx

ความคิดเห็นที่ 1351
AjaA ==!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
วันที่: 2014-08-13 12:14:02
โดย: AjaA
IP: 101.109.21.xxx

ความคิดเห็นที่ 1350
ซัน2/1เจอได้อิอิ
วันที่: 2014-08-13 12:11:50
โดย: sun
IP: 101.109.21.xxx

ความคิดเห็นที่ 1349
พวกมึงเจอกูได้ชลชายคลับEP
วันที่: 2014-08-13 12:05:14
โดย: meen
IP: 101.109.21.xxx

ความคิดเห็นที่ 1348
C2แป๊นๆ  HON
วันที่: 2014-08-13 12:01:15
โดย: Mazaru101
IP: 101.109.21.xxx

ความคิดเห็นที่ 1347
555555555555
วันที่: 2014-08-13 11:53:19
โดย: Mazaru101
IP: 101.109.21.xxx

หน้า: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > ... >>

แสดงความคิดเห็น
รหัสยืนยัน
ถ้ารูปที่เห็นไม่ชัดเจนคลิกที่นี่