Compass หลักสูตรค้นหาตัวเอง

แบบทดสอบค้นหาตัวเอง สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมต้น

รหัส S2แบบที่ 2    ลักษณะวิทย์  S2                   คุณเป็นคนที่มีความสนใจทางด้านวิทยาศาสตร์  ชอบที่จะใช้เหตุและผลในการตัดสินใจ  เป็นนักปฏิบัติ  นักวางแผนที่ดี  มีความคิดเชิงวิทยาศาสตร์และมีความสามารถในการติดต่อสื่อสาร  จึงแนะนำสาขาที่จะเหมาะกับคุณดังนี้ 

<td width="347" valign="bottom" style="border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: windowtext 1pt solid; padding-bottom: 0cm; background-color: transparent; padding-left: 5.4pt; width: 260pt; padding-right: 5.4pt;
คณะที่แนะนำคำแนะนำเพิ่มเติม
คณะแพทยศาสตร์ลักษณะของคุณเหมาะที่จะเป็นแพทย์ คุณควรใส่ใจเรื่องของผลการเรียนและพยามยามให้ความสนใจมากเป็นพิเศษเกี่ยวกับวิชาวิทยาศาสตร์ โดยเฉพาะชีววิทยา
คณะทันตแพทยศาสตร์
คณะสัตวแพทยศาสตร์
คณะวนศาสตร์หากคุณมั่นใจว่า เป็นคนรักธรรมชาติ และต้องการอยู่ใกล้ชิดธรรมชาติ สาขานี้เหมาะกับนักปฏิบัติอย่างคุณ และคุณสามารถนำความรู้ที่ได้จากสาขาเหล่านำมาประกอบอาชีพที่เป็นตัวของตัวคุณได้
สาขาวิชาวนศาสตร์
สาขาการจัดการทรัพยากรป่าไม้
สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพป่าไม้
สาขาวนศาสตร์ชุมชน
คณะผลิตกรรมการเกษตร เ ป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับผู้ที่มีความสนใจทางด้านเกษตรกรรม เมื่อจบการศึกษาแล้วศึกษาต่อในขั้นสูงเป็นนักวิชาการหรือผู้วิจัยด้านการเกษตรต่อไปนักปฏิบัติที่ไม่ชอบหยุดนิ่ง รักธรรมชาติและมีความคิดสร้างสรรค์ สาขานี้เหมาะกับคุณอย่างยิ่ง คุณจะทำให้ มีผลิตกรรมทางการเกษตรที่น่าทึ่งในอนาคต 
สาขาวิชาพืชศาสตร์ (พืชสวนประดับ,พืชผัก,ไม้ผล)
สาขาวิชาอารักขาพืช (โรคพืชวิทยา,กีฎวิทยา)
สาขาวิชาเกษตรเคมี
สาขาวิชาเทคโนโลยีเยื่อและกระดาษ
สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางไม้
คณะสหเวชศาสตร์/เทคนิคการแพทย์ถ้าคุณชอบสาขานี้  คุณมีแนวโน้มที่จะเป็นนักวิจัยด้านเทคนิคการแพทย์หรืออาจารย์คณะเทคนิคการแพทย์
สาขากายภาพบำบัด
สาขากิจกรรมบำบัด
สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์
สาขารังสีเทคนิค
คณะพยาบาลศาสตร์ 
คณะเภสัชศาสตร์ถ้าคุณอยากเรียนคณะนี้ คุณเหมาะที่จะเป็นเภสัชกรที่ขายยามากกว่า เป็นนักวิจัยยา ผลิตยา
คณะเกษตรศาสตร์ถึงแม้จะเป็นคณะเกษตรศาสตร์ แต่ก็มีความเกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ ใช้ทั้งทฤษฎีและการปฏิบัติ ซึ่งน่าจะเป็นอีกทางหนึ่งของคุณ เมื่อจบแล้วก็สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการทำงานหรือเรียนต่อในขั้นสูง
สาขาการจัดการศัตรูพืช
สาขาเคมีการเกษตร
สาขาสัตวบาล
สาขาวิชาพืชไร่ พืชสวน สัตวศาสตร์ กีฏวิทยา ฯลฯ
สาขาปฐพีวิทยา
สาขาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร
สาขาเกษตรกลวิธาน
สาขาพืชไร่
สาขาพืชสวน
คณะอุตสาหกรรมเกษตร เป็นอีกทางเลือกหนึ่งของคุณ เพราะคุณชอบการเรียนรู้ไปพร้อมๆกับการปฏิบัติ คณะนี้คุณสามารถนำความรู้ไปใช้ได้จริงในชีวิตและประกอบอาชีพ 
สาขาวิชาเทคโนโลยีการหมัก
สาชาวิชาวิศวกรรมแปรรูปอาหาร
สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
สาขาวิชาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ทางทะเล
คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติ อุตสาหกรรมเกษตร  สาขาที่อาศัยทักษะทั้งทฤษฎีและการปฏิบัติ อีกทั้งยังสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพต่อไปในอนาคตหรือสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ 
สาขาพัฒนาผลิตภัณฑ์
สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร
สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ คล้ายกับคณะกายภาพบำบัด แต่มีสาขาให้เลือกมากกว่าซึ่งต้องมีการเรียนรู้และฝึกปฏิบัติทั้งสิ้น ด้วยสาขาที่เปิดสอนค่อนข้างมีความหลากหลายจึงเหมาะกับการประกอบอาชีพในปัจจุบันเป็นอย่างมาก
สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์
สาขาวิชากายภาพบำบัด
สาขาวิชาการบริการสุขภาพ
คณะประมง 
สาขาการจัดการประมง
สาขาผลิตภัณฑ์ประมง
สาขาชีววิทยาประมง
สาขาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
สาขาวิทยาศาสตร์ทางทะเล
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ถ้าหากคุณมีความสนใจทางชีววิทยาและเทคโนโลยี ทั้ง 2 สาขา คุณสามารถนำไปใช้ในการทำงานหรือศึกษาต่อ
สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์น้ำ
สาขาวิชาสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตรอาจไม่ใช่คณะสำหรับผู้รักธรรมชาตินัก แต่ก็สามารถใช้ความรักธรรมชาติที่คุณมีมาใช้ควบคู่กับการเรียนซึ่งต้องใช้ความสนใจหรือเอาใจใส่ เมื่อจบการศึกษาคุณอาจจะศึกษาต่อ หรือนำไปประกอบวิชาชีพ เช่น ทำธุรกิจ ค้าขายก็ได้ 
วิชาเอกพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมการเกษตร
วิชาเอกพืชศาสตร์
วิชาเอกประมง
วิชาเอกสัตวศาสตร์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งทอ
สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร
สาขาวิชาเทคโนโลยีการบรรจุ,เทคโนโลยีชีวภาพ
คณะสัตวแพทยศาสตร์หากคุณมีความสนใจและมีความสุขกับการอยู่กับสัตว์  สัตวแพทย์ก็เป็นอีกทางเลือกให้คุณได้
คณะศึกษาศาสตร์หากคุณอยากเป็นนักวิชาการ คณะนี้ก็เหมาะกับคุณมากเพราะคุณจะได้ถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อื่น คุณอาจจะเป็นวิทยากร อาจารย์หรือครูผู้เชี่ยวชาญทางวิทยาศาสตร์ในแต่ละสาขาได้
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา วิชาเอกชีววิทยา
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา วิชาเอกฟิสิกส์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา วิชาเอกเคมี
สาขาวิชาเกษตรกรรม
สาขาการสอนวิชาเฉพาะ
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา วิชาเอกฟิสิกส์
สาขาวิชาการคณิตศาสตร์ศึกษา วิชาคณิตศาสตร์
สาขาฟิสิกส์
สาขาคณิตศาสตร์
สาขาคอมพิวเตอร์
สาขาอิเลคโทรนิกส์
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยีความชอบทางวิทยาศาสตร์ โดยเฉพาะทางฟิสิกส์ของคุณทำให้คุณเหมาะที่จะเรียนคณะนี้เป็นอย่างมาก ทั้งนี้ก็มีหลายสาขาวิชาให้คุณได้เลือกเรียน เมื่อจบการศึกษาคุณอาจจะเรียนต่อในขั้นสูงหรือเป็นวิศวกรผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านตามแต่สาขาที่คุณจบไป 
สาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
สาขาวิชาวิศวกรรมอิเลคทรอนิกส์
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
 
 
คณะวิศวกรรมศาสตร์เป็นคณะที่ต้องใช้การปฏิบัติและการออกปฏิบัติภาคสนามซึ่งตรงกับคุณสมบัติของคุณเป็นอย่างมาก คุณสาสมารถเลือกสาขาได้ตามความสนใจของคุณ น่าจะเป็นตัวเลือกหนึ่งของคุณได้อย่างดีและควรให้ความสนใจในการเรียนวิทยาศาสตร์เพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะ ฟิสิกส์และคณิตศาสตร์
สาขาวิศวกรรมวัสดุ
สาขานาโนเทคโนโลยี
สาขาปิโตรเคมี
สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ
สาขาวิศวกรรมเคมี
สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
สาขาวิศวกรรมอุตสาหกรรม
สาขาวิศวกรรมเกษตร
สาขาวิศวกรรมอาหาร
สาขาวิชาวิศวกรรมสำรวจ
สาขาวิชาวิศวกรรมโลหะการและวัสดุ
สาขาวิชาวิศวกรรมทรัพยากรธรณี
สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
สาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์
สาขาวิศวกรรมโลหะการ
สาขาวิศวกรรมการบินและอวกาศยาน
ความคิดเห็นที่ 1263
อยากเรียนตำรวจ
วันที่: 2014-04-18 13:20:17
โดย: เหนือ
IP: 171.4.232.xxx

ความคิดเห็นที่ 1262
อยากจะเรียนหมอเเต่มันไม่มี
วันที่: 2014-04-18 13:19:12
โดย: นาย
IP: 171.4.232.xxx

ความคิดเห็นที่ 1261

ตรงมากแต่ไม่รู้จะเรียนสาขาไหน


วันที่: 2014-04-17 09:30:06
โดย: ตอง
IP: 110.168.15.xxx

ความคิดเห็นที่ 1260
หนูอยากจะทราบว่าถ้าจบจากคณะพานิชยศาสตร์และการบัญชีแล้วจะต้องทำงานอะไรค่ะ และมงานอะไรลองรับนักศึกษาที่จบมาจากสาขานี้บ้างคะ
วันที่: 2014-04-07 02:33:10
โดย: ชลธิชา
IP: 49.230.127.xxx

ความคิดเห็นที่ 1259
อยากเป็นหมอค่ะ
วันที่: 2014-03-25 13:52:56
โดย: พราวนภา
IP: 27.55.129.xxx

ความคิดเห็นที่ 1258
ให้ตายเถอะอยากเป็นวิศวะแต่แนวนี้มันคนละแนวเลยแต่ที่จริงก็มีแนวเราอยู่นิดหน่อย
วันที่: 2014-03-24 10:44:24
โดย: milindadarz
IP: 49.230.157.xxx

ความคิดเห็นที่ 1257
อยากเปนดาราวง exo อะ..แตเสอกเปน woman เซงๆ
วันที่: 2014-03-23 18:50:32
โดย: angella
IP: 27.55.14.xxx

ความคิดเห็นที่ 1256
ใช่เลย ตรงมาก ขอบคุณค่ะ
วันที่: 2014-03-17 15:43:59
โดย: ิBabe
IP: 1.4.223.xxx

ความคิดเห็นที่ 1255
คิดเยอะไปอ้าาาาาาาา
วันที่: 2014-03-16 14:57:12
โดย: คนสวยยยย
IP: 171.4.251.xxx

ความคิดเห็นที่ 1254

คิดหนักกว่าเดิมอีก

 


วันที่: 2014-03-15 19:06:58
โดย: nattapol
IP: 27.55.12.xxx

ความคิดเห็นที่ 1253
ขอบคุนนะค่ะ อยากจะเป็นพยาบาลทหารอากาศมากค่ะ
วันที่: 2014-03-15 00:43:32
โดย: ปวีณาพรรณ นิปุณะ
IP: 118.172.181.xxx

ความคิดเห็นที่ 1252

เครียนมากกกกกกกกกกก 


วันที่: 2014-03-14 18:01:08
โดย: ์์ืื์Natwara
IP: 113.53.172.xxx

ความคิดเห็นที่ 1251
คิดหนักมากกกกกกกกก
วันที่: 2014-03-14 17:58:21
โดย: ณัฐวรา
IP: 113.53.172.xxx

ความคิดเห็นที่ 1250
คิดหนักมากเลยค่ะ
วันที่: 2014-03-12 20:23:42
โดย: suho
IP: 111.84.52.xxx

ความคิดเห็นที่ 1249
การเรียนเป็นสิ่งสำคัญมากค่ะจะต่อไหนดีเนี่ย
วันที่: 2014-03-10 17:01:26
โดย: หน
IP: 125.24.243.xxx

ความคิดเห็นที่ 1248
ชอบค่ะ ชอบวาดรูป ชอบออกแบบ ตรงใจสุดๆเรยค่ะ^^ ♡ ♥ 
วันที่: 2014-03-09 20:58:46
โดย: ยัยแก้มแดง
IP: 49.230.75.xxx

ความคิดเห็นที่ 1247

วันที่: 2014-03-05 13:50:17
โดย: ราเชนทร์
IP: 183.89.130.xxx

ความคิดเห็นที่ 1246
ไม่ใช่ค่ะ ไม่ชอบเลย
วันที่: 2014-03-04 12:25:33
โดย: กาย
IP: 49.230.188.xxx

ความคิดเห็นที่ 1245

อยากเรียนแต่ไม่รู้จะเรียนสาขาไหน


วันที่: 2014-03-03 15:02:52
โดย: วรรณ
IP: 202.29.176.xxx

ความคิดเห็นที่ 1244
้ะะด้ด้้้้่ก่้่ก้่า่าสาสวสัะเ้พะพี้ัรีึ่ีรารนสน
วันที่: 2014-02-28 15:36:10
โดย: นก
IP: 202.29.176.xxx

ความคิดเห็นที่ 1243
ดีมาก
วันที่: 2014-02-28 15:34:35
โดย: นก
IP: 202.29.176.xxx

ความคิดเห็นที่ 1242
รักเทอ ข้อนี้ 1+1=2  55555555
วันที่: 2014-02-28 15:31:50
โดย: แมม
IP: 202.29.176.xxx

ความคิดเห็นที่ 1241

 

 


วันที่: 2014-02-24 10:14:24
โดย: กระต่ายดำ
IP: 49.49.135.xxx

ความคิดเห็นที่ 1240

เราอยากเลือกสายวิทย์

อยากเป็นพยาบาลทหาร 


วันที่: 2014-02-22 13:55:48
โดย: เด็กหญิงเมธาวี ตรีเนตร
IP: 49.230.127.xxx

ความคิดเห็นที่ 1239

วิชาไม่ค่อยจะชอบเยอะค่ะ แต่ก็มีส่วนถูกบ้าง ขอบคุณค่ะ


วันที่: 2014-02-20 20:56:39
โดย: รัตติยากร ชาวส้าน
IP: 111.84.180.xxx

ความคิดเห็นที่ 1238
-0-
วันที่: 2014-02-20 10:22:25
โดย: ด.ช.พุฒิพงศ์ ถานะ
IP: 182.53.81.xxx

ความคิดเห็นที่ 1237

วันที่: 2014-02-16 10:18:19
โดย: คาราเมล หวานๆ
IP: 27.55.131.xxx

ความคิดเห็นที่ 1236

ฮึๆ ชัก จะไม่มันใจแล้ว สิ!


วันที่: 2014-02-16 10:17:10
โดย: คาราเมล หวานๆ
IP: 27.55.131.xxx

ความคิดเห็นที่ 1235

อยากเป็นแพทย์อ่ะ  ....

แต่ที่ทดสอบไปไม่มีคณะแพทย์เลยย 

 ง๊าาาา ๆ 


วันที่: 2014-02-15 10:54:18
โดย: มายด์
IP: 202.29.5.xxx

ความคิดเห็นที่ 1234

อยยากเปนดาราทำไงดีว่ะ


วันที่: 2014-02-14 10:22:04
โดย: ไวน์
IP: 180.183.160.xxx

หน้า: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > ... >>

แสดงความคิดเห็น
รหัสยืนยัน
ถ้ารูปที่เห็นไม่ชัดเจนคลิกที่นี่SPECIAL THANK


ร่วมเป็นเพื่อน
Eduzones Social Network ที่นี่
Facebook Twitter Youtube
SUBSCRIBE TO EDUZONES.COMPARTNERSคำฮิต

gat pat 55 open house  , กยศ กสพท , อาเซียน ,โรงเรียน , 7 วิชาสามัญ open house เด็ก , ม.ต้น ,ข่าวการศึกษาไทย  , เคล็ดลับเรียนเก่ง ประชาคมอาเซียน , เคลียริ่งเฮ้าส์ โควตา จุฬาฯ , , เฟสบุ๊ค asean ม.ธรรมศาสตร์ ม.รังสิต 55 มมส 55 ก่อนอนุบาล , ข่าวอาเซียน , รับตรงศิลปากร เรียนต่อ เรียนฟรี ลาดกระบังฯ เลื่อนเปิดเทอม ,อนุบาลaec สทศ สมัคร clearing house สอบตรง  , ความสร้างสรรค์  , เว็บสำเร็จรูป , เว็บหน่วยงาน , ทำเว็บฟรี , เว็บไซต์หน่วยงานราชการ , เทศบาลตำบลแม่ริม เทศบาลตำบลบ้านหลวง

คำค้นหา

แรงบันดาลใจมหาวิทยาลัย ,อาเซียน  โรงเรียนศึกษาต่อ , แนะแนว ,ท่องเที่ยวอาเซียนศึกษาต่อต่างประเทศ , ทุนการศึกษา ,ข่าวอาเซียนเรียนต่อ 7 วิชาสามัญ  admission 55 clearing house gat pat 55 กสพท ,asean การศึกษากับ ASEAN , การศึกษาไทย ประชาคมอาเซียน ข่าวการศึกษา  , ค่าย เคลียรริ่งเฮาส์ ประวัติอาเซียน โควต้า มช จุฬา ทุนการศึกษา เพชรยอดมงกุฎ แพทย์ ม.ขอนแก่น ม.ทักษิณ ม.เทคโนโลยีสุรนารี ม.ธรรมศาสตร์  , ม.นเรศวร ม.พะเยา ม.แม่ฟ้าหลวง 55 ม.รังสิต 55 ม.ศิลปากร ม.อุบล มข ,โรงเรียน , มช มมส 55 มศว มหาวิทยาลัยนเรศวร มอ แม่ฟ้าหลวง รับตรง รับตรง เกษตรศาสตร์ 55 รับตรง มช รับตรงศิลปากร ราชมงคลธัญบุรีรับตรง55 ,AEC เรียนต่อ เลื่อนเปิดเทอม เลื่อนรับตรง วันพ่อแห่งชาติ , เว็บไซต์โรงเรียน สทศ , สทศ 7 วิชา สวนสุนันทา 55 สอท สอบตรง 55 ,ความคิดสร้างสรรค์ อ.วิริยะ , แอดมิชชั่น , เว็บไซต์หน่วยงานราชการ