Compass หลักสูตรค้นหาตัวเอง

แบบทดสอบค้นหาตัวเอง สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมต้น

รหัส S2แบบที่ 2    ลักษณะวิทย์  S2                   คุณเป็นคนที่มีความสนใจทางด้านวิทยาศาสตร์  ชอบที่จะใช้เหตุและผลในการตัดสินใจ  เป็นนักปฏิบัติ  นักวางแผนที่ดี  มีความคิดเชิงวิทยาศาสตร์และมีความสามารถในการติดต่อสื่อสาร  จึงแนะนำสาขาที่จะเหมาะกับคุณดังนี้ 

<td width="347" valign="bottom" style="border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: windowtext 1pt solid; padding-bottom: 0cm; background-color: transparent; padding-left: 5.4pt; width: 260pt; padding-right: 5.4pt;
คณะที่แนะนำคำแนะนำเพิ่มเติม
คณะแพทยศาสตร์ลักษณะของคุณเหมาะที่จะเป็นแพทย์ คุณควรใส่ใจเรื่องของผลการเรียนและพยามยามให้ความสนใจมากเป็นพิเศษเกี่ยวกับวิชาวิทยาศาสตร์ โดยเฉพาะชีววิทยา
คณะทันตแพทยศาสตร์
คณะสัตวแพทยศาสตร์
คณะวนศาสตร์หากคุณมั่นใจว่า เป็นคนรักธรรมชาติ และต้องการอยู่ใกล้ชิดธรรมชาติ สาขานี้เหมาะกับนักปฏิบัติอย่างคุณ และคุณสามารถนำความรู้ที่ได้จากสาขาเหล่านำมาประกอบอาชีพที่เป็นตัวของตัวคุณได้
สาขาวิชาวนศาสตร์
สาขาการจัดการทรัพยากรป่าไม้
สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพป่าไม้
สาขาวนศาสตร์ชุมชน
คณะผลิตกรรมการเกษตร เ ป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับผู้ที่มีความสนใจทางด้านเกษตรกรรม เมื่อจบการศึกษาแล้วศึกษาต่อในขั้นสูงเป็นนักวิชาการหรือผู้วิจัยด้านการเกษตรต่อไปนักปฏิบัติที่ไม่ชอบหยุดนิ่ง รักธรรมชาติและมีความคิดสร้างสรรค์ สาขานี้เหมาะกับคุณอย่างยิ่ง คุณจะทำให้ มีผลิตกรรมทางการเกษตรที่น่าทึ่งในอนาคต 
สาขาวิชาพืชศาสตร์ (พืชสวนประดับ,พืชผัก,ไม้ผล)
สาขาวิชาอารักขาพืช (โรคพืชวิทยา,กีฎวิทยา)
สาขาวิชาเกษตรเคมี
สาขาวิชาเทคโนโลยีเยื่อและกระดาษ
สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางไม้
คณะสหเวชศาสตร์/เทคนิคการแพทย์ถ้าคุณชอบสาขานี้  คุณมีแนวโน้มที่จะเป็นนักวิจัยด้านเทคนิคการแพทย์หรืออาจารย์คณะเทคนิคการแพทย์
สาขากายภาพบำบัด
สาขากิจกรรมบำบัด
สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์
สาขารังสีเทคนิค
คณะพยาบาลศาสตร์ 
คณะเภสัชศาสตร์ถ้าคุณอยากเรียนคณะนี้ คุณเหมาะที่จะเป็นเภสัชกรที่ขายยามากกว่า เป็นนักวิจัยยา ผลิตยา
คณะเกษตรศาสตร์ถึงแม้จะเป็นคณะเกษตรศาสตร์ แต่ก็มีความเกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ ใช้ทั้งทฤษฎีและการปฏิบัติ ซึ่งน่าจะเป็นอีกทางหนึ่งของคุณ เมื่อจบแล้วก็สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการทำงานหรือเรียนต่อในขั้นสูง
สาขาการจัดการศัตรูพืช
สาขาเคมีการเกษตร
สาขาสัตวบาล
สาขาวิชาพืชไร่ พืชสวน สัตวศาสตร์ กีฏวิทยา ฯลฯ
สาขาปฐพีวิทยา
สาขาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร
สาขาเกษตรกลวิธาน
สาขาพืชไร่
สาขาพืชสวน
คณะอุตสาหกรรมเกษตร เป็นอีกทางเลือกหนึ่งของคุณ เพราะคุณชอบการเรียนรู้ไปพร้อมๆกับการปฏิบัติ คณะนี้คุณสามารถนำความรู้ไปใช้ได้จริงในชีวิตและประกอบอาชีพ 
สาขาวิชาเทคโนโลยีการหมัก
สาชาวิชาวิศวกรรมแปรรูปอาหาร
สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
สาขาวิชาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ทางทะเล
คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติ อุตสาหกรรมเกษตร  สาขาที่อาศัยทักษะทั้งทฤษฎีและการปฏิบัติ อีกทั้งยังสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพต่อไปในอนาคตหรือสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ 
สาขาพัฒนาผลิตภัณฑ์
สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร
สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ คล้ายกับคณะกายภาพบำบัด แต่มีสาขาให้เลือกมากกว่าซึ่งต้องมีการเรียนรู้และฝึกปฏิบัติทั้งสิ้น ด้วยสาขาที่เปิดสอนค่อนข้างมีความหลากหลายจึงเหมาะกับการประกอบอาชีพในปัจจุบันเป็นอย่างมาก
สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์
สาขาวิชากายภาพบำบัด
สาขาวิชาการบริการสุขภาพ
คณะประมง 
สาขาการจัดการประมง
สาขาผลิตภัณฑ์ประมง
สาขาชีววิทยาประมง
สาขาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
สาขาวิทยาศาสตร์ทางทะเล
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ถ้าหากคุณมีความสนใจทางชีววิทยาและเทคโนโลยี ทั้ง 2 สาขา คุณสามารถนำไปใช้ในการทำงานหรือศึกษาต่อ
สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์น้ำ
สาขาวิชาสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตรอาจไม่ใช่คณะสำหรับผู้รักธรรมชาตินัก แต่ก็สามารถใช้ความรักธรรมชาติที่คุณมีมาใช้ควบคู่กับการเรียนซึ่งต้องใช้ความสนใจหรือเอาใจใส่ เมื่อจบการศึกษาคุณอาจจะศึกษาต่อ หรือนำไปประกอบวิชาชีพ เช่น ทำธุรกิจ ค้าขายก็ได้ 
วิชาเอกพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมการเกษตร
วิชาเอกพืชศาสตร์
วิชาเอกประมง
วิชาเอกสัตวศาสตร์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งทอ
สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร
สาขาวิชาเทคโนโลยีการบรรจุ,เทคโนโลยีชีวภาพ
คณะสัตวแพทยศาสตร์หากคุณมีความสนใจและมีความสุขกับการอยู่กับสัตว์  สัตวแพทย์ก็เป็นอีกทางเลือกให้คุณได้
คณะศึกษาศาสตร์หากคุณอยากเป็นนักวิชาการ คณะนี้ก็เหมาะกับคุณมากเพราะคุณจะได้ถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อื่น คุณอาจจะเป็นวิทยากร อาจารย์หรือครูผู้เชี่ยวชาญทางวิทยาศาสตร์ในแต่ละสาขาได้
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา วิชาเอกชีววิทยา
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา วิชาเอกฟิสิกส์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา วิชาเอกเคมี
สาขาวิชาเกษตรกรรม
สาขาการสอนวิชาเฉพาะ
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา วิชาเอกฟิสิกส์
สาขาวิชาการคณิตศาสตร์ศึกษา วิชาคณิตศาสตร์
สาขาฟิสิกส์
สาขาคณิตศาสตร์
สาขาคอมพิวเตอร์
สาขาอิเลคโทรนิกส์
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยีความชอบทางวิทยาศาสตร์ โดยเฉพาะทางฟิสิกส์ของคุณทำให้คุณเหมาะที่จะเรียนคณะนี้เป็นอย่างมาก ทั้งนี้ก็มีหลายสาขาวิชาให้คุณได้เลือกเรียน เมื่อจบการศึกษาคุณอาจจะเรียนต่อในขั้นสูงหรือเป็นวิศวกรผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านตามแต่สาขาที่คุณจบไป 
สาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
สาขาวิชาวิศวกรรมอิเลคทรอนิกส์
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
 
 
คณะวิศวกรรมศาสตร์เป็นคณะที่ต้องใช้การปฏิบัติและการออกปฏิบัติภาคสนามซึ่งตรงกับคุณสมบัติของคุณเป็นอย่างมาก คุณสาสมารถเลือกสาขาได้ตามความสนใจของคุณ น่าจะเป็นตัวเลือกหนึ่งของคุณได้อย่างดีและควรให้ความสนใจในการเรียนวิทยาศาสตร์เพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะ ฟิสิกส์และคณิตศาสตร์
สาขาวิศวกรรมวัสดุ
สาขานาโนเทคโนโลยี
สาขาปิโตรเคมี
สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ
สาขาวิศวกรรมเคมี
สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
สาขาวิศวกรรมอุตสาหกรรม
สาขาวิศวกรรมเกษตร
สาขาวิศวกรรมอาหาร
สาขาวิชาวิศวกรรมสำรวจ
สาขาวิชาวิศวกรรมโลหะการและวัสดุ
สาขาวิชาวิศวกรรมทรัพยากรธรณี
สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
สาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์
สาขาวิศวกรรมโลหะการ
สาขาวิศวกรรมการบินและอวกาศยาน
ความคิดเห็นที่ 1437
แง ๆ เราได้รหัส S ไม่ขึ้นไรเลยง้ะ ๆ 
วันที่: 2015-04-11 15:51:16
โดย: เกษรพร
IP: 125.24.121.xxx

ความคิดเห็นที่ 1436
โห เจ๋งอ่ะ รู้ได้ไงฉันชอบบัญชีที่สุดเลยยยยย
วันที่: 2015-04-07 18:50:00
โดย: Coco
IP: 64.233.173.xxx

ความคิดเห็นที่ 1435
ขอบคุณที่ทำให้ผมรุ้อะไรบ้่างอย่าง
วันที่: 2015-04-06 01:34:26
โดย: ปุ๊ง9726.25้้นีพห
IP: 49.49.250.xxx

ความคิดเห็นที่ 1434

เราเก่งมากที่สุดในโลก

 


วันที่: 2015-03-27 08:56:11
โดย: เรณุกา รอดหวาน
IP: 101.109.72.xxx

ความคิดเห็นที่ 1433
ก้อดีนะค่ะ ..แต่ไม่ชอบเปนบางวิชา
วันที่: 2015-03-27 01:30:54
โดย: ศศิวิมล
IP: 49.230.172.xxx

ความคิดเห็นที่ 1432
วิชาคนิต ทำไมต้องมาควบกะวิทด้วยย หนู ม่ชอบคนิตอ่า
วันที่: 2015-03-20 01:29:31
โดย: เด้ก ม.ต้น
IP: 49.230.80.xxx

ความคิดเห็นที่ 1431
คงจะดีถ้ามีศิลป์วิทอ่ะเน้อะ
วันที่: 2015-03-13 11:04:22
โดย: ิbox
IP: 118.172.48.xxx

ความคิดเห็นที่ 1430
ใช่ทุกอย่างเลยค่ะ หนูอยากเป็นพยาบาล ปกติไม่ชอบเรียนชีวะ เพราะคิดว่ามันน่าเบื่อ แต่พอได้คิดดูดีๆแล้ว ก็เลยไปซื้อหนังสือชีวะมาอ่านเลยค่ะ และรู้สึกชอบวิชาชีวะขึ้นมาเลยล่ะ
วันที่: 2015-03-08 12:17:06
โดย: wanwisa
IP: 1.1.225.xxx

ความคิดเห็นที่ 1429
ใช่เลย หนูอยากเป็นพยาบาลคะ
วันที่: 2015-03-04 13:07:37
โดย: หวาน
IP: 118.174.48.xxx

ความคิดเห็นที่ 1428
ชอบวิทย์นะ เพราะมันเป็นเหตุเป็นผลดี ชอบเวลาทดลอง แต่รู้สึกว่าเรียนคณิตละปวดหัวแต่ถ้าเข้าใจก็จะชอบนะคะ แบบถ้าเข้าใจเวลาทำโจทย์ก็จะรู้สึกว่าสนุกดี55 ภาษาอังกฤษชอบเรียนกับครูต่างประเทศค่ะ เวลาเรียนสนุกมาก แต่ไม่ค่อยเก่งนะ แต่ชอบเวลาอ่านภาษาอังกฤษนิดนึงคือชอบสำเนียงตัวเอง5555 แต่พอโตมารู้สึกว่าเรียนวิทย์มันไม่สนุกอีกต่อไป.. คณิตยิ่งเอาใหญ่ ยิ่งเรียนยิ่งยากทั้งคู่ อังกฤษม.ปลายนี่ข้ามขั้นจากม.ต้นมาก คือม.ต้นนี่เรียนยังพออิงประถมปลายนะ แต่ม.ปลายมา สอบมีแต่ให้เขียนเรียงความคือ? มันไม่ได้คล่องขนาดนั้นป่าว ต้องจำเอาอ่ะ ไม่สนุกเลย สุดท้ายก็ชอบเรียนกับครูต่างชาติอยู่ดี ใดใดล้วนแล้วแต่ครูคะ ปีไหนครูคนไหนดีก็ชอบและทำได้ดีในวิชานั้นๆแหละ ยังหาตัวเองไม่เจอเลย ไม่มีวิชาไหนที่ไม่แปรไปตามครูเลยอ่ะ 😧
วันที่: 2015-02-28 23:47:03
โดย: ม.ปลาย
IP: 1.10.211.xxx

ความคิดเห็นที่ 1427
จะดีหรอ 55555 เข้าใจแล้ว  ขอบคุณนะ
วันที่: 2015-02-22 12:29:42
โดย: Amujung Hinamori
IP: 49.230.64.xxx

ความคิดเห็นที่ 1426
555555555  ม่ใช่ละ 
วันที่: 2015-02-22 08:16:52
โดย: น๊อต
IP: 49.230.187.xxx

ความคิดเห็นที่ 1425
ชอบมากเลยค่ะ
วันที่: 2015-02-21 16:10:01
โดย: รัตน์
IP: 180.180.207.xxx

ความคิดเห็นที่ 1424
จะบอกเลยว่า มันไม่ใช่เลยเกลียดศิลปะที่สุดในสามดลก
วันที่: 2015-02-21 11:54:04
โดย: มิน
IP: 27.55.218.xxx

ความคิดเห็นที่ 1423
ข้อสอบดี
วันที่: 2015-02-16 17:20:30
โดย: ด.ช.นัทธี ไกรนรา
IP: 61.7.179.xxx

ความคิดเห็นที่ 1422
ไม่มีวิชาที่ชอบเลย    
วันที่: 2015-02-09 18:15:10
โดย: ยศ
IP: 122.155.34.xxx

ความคิดเห็นที่ 1421
 ไม่รู้ดเลยอะว่าจะไปไหน
วันที่: 2015-02-08 20:11:09
โดย: น้องโบว์ เบญญาภา ไชยทอง
IP: 118.173.140.xxx

ความคิดเห็นที่ 1420
ไปทางภาษาอย่างเดียวเลยยยย
วันที่: 2015-02-08 16:39:46
โดย: ภคณัฐ
IP: 125.27.7.xxx

ความคิดเห็นที่ 1419
เราจะทำได้ไหมว่ะ
วันที่: 2015-02-02 09:45:48
โดย: ใหม่
IP: 49.230.236.xxx

ความคิดเห็นที่ 1418
ตรงมาก
วันที่: 2015-01-30 14:11:44
โดย: DJ.FEW
IP: 61.19.199.xxx

ความคิดเห็นที่ 1417
ตรงมาก
วันที่: 2015-01-30 14:11:07
โดย: DJ.FEW
IP: 61.19.199.xxx

ความคิดเห็นที่ 1416

ชอบเรียนคณิตเลือกสาขาไหนดี

 


วันที่: 2015-01-27 13:33:52
โดย: manaw
IP: 106.0.210.xxx

ความคิดเห็นที่ 1415
ดีมากเลยค่ะ
วันที่: 2015-01-27 13:19:19
โดย: เมย์
IP: 106.0.210.xxx

ความคิดเห็นที่ 1414

ไม่ตรงที่อยากรู้ 

 


วันที่: 2015-01-25 22:21:19
โดย: moo
IP: 101.51.63.xxx

ความคิดเห็นที่ 1413
ก็ไม่เลวนะคะ ตรงดี น้องๆปีนี้สู้ๆนะคะ #57 
วันที่: 2015-01-21 19:33:48
โดย: ข้าวหน้าปลาแซลม่อน
IP: 101.108.108.xxx

ความคิดเห็นที่ 1412
ทำไมต้องภูมิศาสตร์ วิทยาศาสตร์ด้วย
วันที่: 2015-01-21 10:22:56
โดย: แป้งงง
IP: 118.175.228.xxx

ความคิดเห็นที่ 1411
อู้ยยยยยย  มีเเต่บริหาร ธุรกิจ ธุรกิจ ธุรกิจ 555+
วันที่: 2015-01-02 19:59:27
โดย: นักธุรกิจ
IP: 113.53.196.xxx

ความคิดเห็นที่ 1410

 

  • เคๆเลยค้าาเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่จะช่ายให้เราตัดสินใจและเลือกเรียนสายที่เราชอบและเรียนได้ คือเราอยู่ม.3แล้วอ่ะน่ะจะจบอีกไม่ถึงสามเดือนแล้วเลยต้องคิดและตัดสินใจเลือกสายที่จะเรียนไว้ก่อน เพื่อที่จะได้เรียนในแบบที่เราชอบและเราเรียนได้อ่ะค้าา

 

        ::::::::...  มันช่วยเราได้เยอะเลยค้าาา....


วันที่: 2015-01-01 15:50:52
โดย: noesnakaa
IP: 49.230.172.xxx

ความคิดเห็นที่ 1409
จริงเหรอ ไม่น่าใช่เลยอ่ะ
วันที่: 2014-12-29 15:19:08
โดย: ramida
IP: 61.90.122.xxx

ความคิดเห็นที่ 1408
อืมมมม ชอบคณิต แต่รู้สึกว่าวิทย์ยุ่งยาก เรื่องภาษาคิดว่าต้องเรียนไว้ 
วันที่: 2014-12-25 17:36:16
โดย: ชนินทร์ ครับ
IP: 171.7.248.xxx

หน้า: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > ... >>

แสดงความคิดเห็น
รหัสยืนยัน
ถ้ารูปที่เห็นไม่ชัดเจนคลิกที่นี่