Compass หลักสูตรค้นหาตัวเอง

แบบทดสอบค้นหาตัวเอง สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมต้น

รหัส S2แบบที่ 2    ลักษณะวิทย์  S2                   คุณเป็นคนที่มีความสนใจทางด้านวิทยาศาสตร์  ชอบที่จะใช้เหตุและผลในการตัดสินใจ  เป็นนักปฏิบัติ  นักวางแผนที่ดี  มีความคิดเชิงวิทยาศาสตร์และมีความสามารถในการติดต่อสื่อสาร  จึงแนะนำสาขาที่จะเหมาะกับคุณดังนี้ 

<td width="347" valign="bottom" style="border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: windowtext 1pt solid; padding-bottom: 0cm; background-color: transparent; padding-left: 5.4pt; width: 260pt; padding-right: 5.4pt;
คณะที่แนะนำคำแนะนำเพิ่มเติม
คณะแพทยศาสตร์ลักษณะของคุณเหมาะที่จะเป็นแพทย์ คุณควรใส่ใจเรื่องของผลการเรียนและพยามยามให้ความสนใจมากเป็นพิเศษเกี่ยวกับวิชาวิทยาศาสตร์ โดยเฉพาะชีววิทยา
คณะทันตแพทยศาสตร์
คณะสัตวแพทยศาสตร์
คณะวนศาสตร์หากคุณมั่นใจว่า เป็นคนรักธรรมชาติ และต้องการอยู่ใกล้ชิดธรรมชาติ สาขานี้เหมาะกับนักปฏิบัติอย่างคุณ และคุณสามารถนำความรู้ที่ได้จากสาขาเหล่านำมาประกอบอาชีพที่เป็นตัวของตัวคุณได้
สาขาวิชาวนศาสตร์
สาขาการจัดการทรัพยากรป่าไม้
สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพป่าไม้
สาขาวนศาสตร์ชุมชน
คณะผลิตกรรมการเกษตร เ ป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับผู้ที่มีความสนใจทางด้านเกษตรกรรม เมื่อจบการศึกษาแล้วศึกษาต่อในขั้นสูงเป็นนักวิชาการหรือผู้วิจัยด้านการเกษตรต่อไปนักปฏิบัติที่ไม่ชอบหยุดนิ่ง รักธรรมชาติและมีความคิดสร้างสรรค์ สาขานี้เหมาะกับคุณอย่างยิ่ง คุณจะทำให้ มีผลิตกรรมทางการเกษตรที่น่าทึ่งในอนาคต 
สาขาวิชาพืชศาสตร์ (พืชสวนประดับ,พืชผัก,ไม้ผล)
สาขาวิชาอารักขาพืช (โรคพืชวิทยา,กีฎวิทยา)
สาขาวิชาเกษตรเคมี
สาขาวิชาเทคโนโลยีเยื่อและกระดาษ
สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางไม้
คณะสหเวชศาสตร์/เทคนิคการแพทย์ถ้าคุณชอบสาขานี้  คุณมีแนวโน้มที่จะเป็นนักวิจัยด้านเทคนิคการแพทย์หรืออาจารย์คณะเทคนิคการแพทย์
สาขากายภาพบำบัด
สาขากิจกรรมบำบัด
สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์
สาขารังสีเทคนิค
คณะพยาบาลศาสตร์ 
คณะเภสัชศาสตร์ถ้าคุณอยากเรียนคณะนี้ คุณเหมาะที่จะเป็นเภสัชกรที่ขายยามากกว่า เป็นนักวิจัยยา ผลิตยา
คณะเกษตรศาสตร์ถึงแม้จะเป็นคณะเกษตรศาสตร์ แต่ก็มีความเกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ ใช้ทั้งทฤษฎีและการปฏิบัติ ซึ่งน่าจะเป็นอีกทางหนึ่งของคุณ เมื่อจบแล้วก็สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการทำงานหรือเรียนต่อในขั้นสูง
สาขาการจัดการศัตรูพืช
สาขาเคมีการเกษตร
สาขาสัตวบาล
สาขาวิชาพืชไร่ พืชสวน สัตวศาสตร์ กีฏวิทยา ฯลฯ
สาขาปฐพีวิทยา
สาขาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร
สาขาเกษตรกลวิธาน
สาขาพืชไร่
สาขาพืชสวน
คณะอุตสาหกรรมเกษตร เป็นอีกทางเลือกหนึ่งของคุณ เพราะคุณชอบการเรียนรู้ไปพร้อมๆกับการปฏิบัติ คณะนี้คุณสามารถนำความรู้ไปใช้ได้จริงในชีวิตและประกอบอาชีพ 
สาขาวิชาเทคโนโลยีการหมัก
สาชาวิชาวิศวกรรมแปรรูปอาหาร
สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
สาขาวิชาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ทางทะเล
คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติ อุตสาหกรรมเกษตร  สาขาที่อาศัยทักษะทั้งทฤษฎีและการปฏิบัติ อีกทั้งยังสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพต่อไปในอนาคตหรือสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ 
สาขาพัฒนาผลิตภัณฑ์
สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร
สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ คล้ายกับคณะกายภาพบำบัด แต่มีสาขาให้เลือกมากกว่าซึ่งต้องมีการเรียนรู้และฝึกปฏิบัติทั้งสิ้น ด้วยสาขาที่เปิดสอนค่อนข้างมีความหลากหลายจึงเหมาะกับการประกอบอาชีพในปัจจุบันเป็นอย่างมาก
สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์
สาขาวิชากายภาพบำบัด
สาขาวิชาการบริการสุขภาพ
คณะประมง 
สาขาการจัดการประมง
สาขาผลิตภัณฑ์ประมง
สาขาชีววิทยาประมง
สาขาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
สาขาวิทยาศาสตร์ทางทะเล
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ถ้าหากคุณมีความสนใจทางชีววิทยาและเทคโนโลยี ทั้ง 2 สาขา คุณสามารถนำไปใช้ในการทำงานหรือศึกษาต่อ
สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์น้ำ
สาขาวิชาสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตรอาจไม่ใช่คณะสำหรับผู้รักธรรมชาตินัก แต่ก็สามารถใช้ความรักธรรมชาติที่คุณมีมาใช้ควบคู่กับการเรียนซึ่งต้องใช้ความสนใจหรือเอาใจใส่ เมื่อจบการศึกษาคุณอาจจะศึกษาต่อ หรือนำไปประกอบวิชาชีพ เช่น ทำธุรกิจ ค้าขายก็ได้ 
วิชาเอกพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมการเกษตร
วิชาเอกพืชศาสตร์
วิชาเอกประมง
วิชาเอกสัตวศาสตร์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งทอ
สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร
สาขาวิชาเทคโนโลยีการบรรจุ,เทคโนโลยีชีวภาพ
คณะสัตวแพทยศาสตร์หากคุณมีความสนใจและมีความสุขกับการอยู่กับสัตว์  สัตวแพทย์ก็เป็นอีกทางเลือกให้คุณได้
คณะศึกษาศาสตร์หากคุณอยากเป็นนักวิชาการ คณะนี้ก็เหมาะกับคุณมากเพราะคุณจะได้ถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อื่น คุณอาจจะเป็นวิทยากร อาจารย์หรือครูผู้เชี่ยวชาญทางวิทยาศาสตร์ในแต่ละสาขาได้
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา วิชาเอกชีววิทยา
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา วิชาเอกฟิสิกส์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา วิชาเอกเคมี
สาขาวิชาเกษตรกรรม
สาขาการสอนวิชาเฉพาะ
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา วิชาเอกฟิสิกส์
สาขาวิชาการคณิตศาสตร์ศึกษา วิชาคณิตศาสตร์
สาขาฟิสิกส์
สาขาคณิตศาสตร์
สาขาคอมพิวเตอร์
สาขาอิเลคโทรนิกส์
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยีความชอบทางวิทยาศาสตร์ โดยเฉพาะทางฟิสิกส์ของคุณทำให้คุณเหมาะที่จะเรียนคณะนี้เป็นอย่างมาก ทั้งนี้ก็มีหลายสาขาวิชาให้คุณได้เลือกเรียน เมื่อจบการศึกษาคุณอาจจะเรียนต่อในขั้นสูงหรือเป็นวิศวกรผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านตามแต่สาขาที่คุณจบไป 
สาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
สาขาวิชาวิศวกรรมอิเลคทรอนิกส์
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
 
 
คณะวิศวกรรมศาสตร์เป็นคณะที่ต้องใช้การปฏิบัติและการออกปฏิบัติภาคสนามซึ่งตรงกับคุณสมบัติของคุณเป็นอย่างมาก คุณสาสมารถเลือกสาขาได้ตามความสนใจของคุณ น่าจะเป็นตัวเลือกหนึ่งของคุณได้อย่างดีและควรให้ความสนใจในการเรียนวิทยาศาสตร์เพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะ ฟิสิกส์และคณิตศาสตร์
สาขาวิศวกรรมวัสดุ
สาขานาโนเทคโนโลยี
สาขาปิโตรเคมี
สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ
สาขาวิศวกรรมเคมี
สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
สาขาวิศวกรรมอุตสาหกรรม
สาขาวิศวกรรมเกษตร
สาขาวิศวกรรมอาหาร
สาขาวิชาวิศวกรรมสำรวจ
สาขาวิชาวิศวกรรมโลหะการและวัสดุ
สาขาวิชาวิศวกรรมทรัพยากรธรณี
สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
สาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์
สาขาวิศวกรรมโลหะการ
สาขาวิศวกรรมการบินและอวกาศยาน
ความคิดเห็นที่ 1405
ไม่ใช้เราเลย
วันที่: 2014-12-17 18:22:45
โดย: มานิ
IP: 113.53.102.xxx

ความคิดเห็นที่ 1404
ไม่ใช่เราเลยอ่ะ
วันที่: 2014-12-16 15:19:17
โดย: dn
IP: 1.47.103.xxx

ความคิดเห็นที่ 1403
ไม่ใช่เราเลยอะ
วันที่: 2014-12-12 14:49:51
โดย: ิbeer
IP: 118.174.211.xxx

ความคิดเห็นที่ 1402
ก็ดีคะทำให้เราได้เลือกอนาคตของเราได้
วันที่: 2014-12-07 07:17:42
โดย: เด็กน้อย
IP: 49.230.179.xxx

ความคิดเห็นที่ 1401
มีคณะที่อยากเรียนด้วยครับ 
วันที่: 2014-11-28 12:23:48
โดย: กมรสน
IP: 223.204.170.xxx

ความคิดเห็นที่ 1400
ผมนี่ไม่ชอบภาษาเลยครัช ไม่มีเรียนเลยยิ่งดี
วันที่: 2014-11-27 11:07:20
โดย: MeZeAeW
IP: 1.47.1.xxx

ความคิดเห็นที่ 1399
ของผม นี้ ตรงครับ 
วันที่: 2014-11-21 01:18:43
โดย: ปีโป้ บีบอย
IP: 49.230.161.xxx

ความคิดเห็นที่ 1398
ไม่ต้องเดาคณะ ม 3 จบป่าวไม่รู้้้้้้
วันที่: 2014-11-20 11:40:27
โดย: DJ
IP: 61.7.235.xxx

ความคิดเห็นที่ 1397
ทำไมเราไม่ได้คณะแพทย์อ่ะ ไม่มีอ่อ
วันที่: 2014-11-20 11:37:22
โดย: ว่าทีหมอคนใหม่
IP: 61.7.235.xxx

ความคิดเห็นที่ 1396
ทำไมต้องภูมิศาสตร์TT
วันที่: 2014-11-20 11:24:18
โดย: JJ
IP: 61.7.235.xxx

ความคิดเห็นที่ 1395

1367

 


วันที่: 2014-11-18 12:13:22
โดย: นา
IP: 171.4.250.xxx

ความคิดเห็นที่ 1394
 

วันที่: 2014-11-18 12:07:02
โดย: อรวลี
IP: 171.4.250.xxx

ความคิดเห็นที่ 1393
ไม่ตงเลยอ่ะ  ไม่ถนัดเลยยย
วันที่: 2014-11-17 19:01:53
โดย: ปีโป้
IP: 182.53.226.xxx

ความคิดเห็นที่ 1392
 สุดยอดดด ชอบบมา คณิต วิทยาศาสตร์
วันที่: 2014-11-16 20:57:36
โดย: น้องง'ง เตยย'ยย
IP: 110.77.236.xxx

ความคิดเห็นที่ 1391
ถ้าเรายังคิดไม่ออกหล่ะ ว่าจะเรียนต่อสายไหนดี
วันที่: 2014-11-13 18:55:42
โดย: Ann
IP: 124.122.6.xxx

ความคิดเห็นที่ 1390
เป็นไปได้ไหม ที่คนเราจะเดินทางได้เร็วกว่าเต่า
วันที่: 2014-11-13 14:40:40
โดย: เอ็มบ้านไร่มาละ
IP: 106.0.210.xxx

ความคิดเห็นที่ 1389

ไม่มีทหารหรือคับ

 


วันที่: 2014-11-13 14:38:30
โดย: นพพัณน์
IP: 106.0.210.xxx

ความคิดเห็นที่ 1388

วันที่: 2014-11-11 17:24:19
โดย: อิบ้า คิ้ว'งาม
IP: 49.230.220.xxx

ความคิดเห็นที่ 1387
ชอบค่ะ  
วันที่: 2014-11-08 10:24:37
โดย: น้องหนิง
IP: 118.173.246.xxx

ความคิดเห็นที่ 1386

น้ำตาจิไหลลลลลลลลลลลลล.

ต้องคิดเยอะชอบด้านที่อยู่กับคนมากหน้าหลายตา

ชอบพูดชอบคุย 


วันที่: 2014-11-04 00:02:07
โดย: ม.3
IP: 116.58.235.xxx

ความคิดเห็นที่ 1385
ตรงบ้างนะค่ะ มีคณะที่เราชอบและอยากเรียนด้วย สุดยอดค่ะ
วันที่: 2014-11-03 18:04:07
โดย: ฟ้า
IP: 49.230.171.xxx

ความคิดเห็นที่ 1384
เยี่ยมมากคับ ผมชอบมากเลยคับ
วันที่: 2014-10-25 21:06:05
โดย: peet
IP: 116.58.253.xxx

ความคิดเห็นที่ 1383
ก้ตรงดีนะเเต่ม่ใช่ที่เราชอบเลย
วันที่: 2014-10-19 17:23:07
โดย: 2544
IP: 114.109.75.xxx

ความคิดเห็นที่ 1382
ไม่มีอะไรที่ชอบเลยย อ่านไปงงไปค่ะ 
วันที่: 2014-10-19 17:01:26
โดย: ่่jeen ji
IP: 1.10.216.xxx

ความคิดเห็นที่ 1381
ขอบคุณสำหรับโปรแกรมดี ๆ แต่ไม่ค่อยแน่ใจว่าใช่มั้ย  ดูเหมือนแบบทดสอบคำถามน้อยไปมั้ย
วันที่: 2014-10-06 22:29:17
โดย: ค้าบผม
IP: 171.5.192.xxx

ความคิดเห็นที่ 1380
ดีนิก็ตรงกับเราดีนะ
วันที่: 2014-10-02 19:53:53
โดย: นิด
IP: 49.230.174.xxx

ความคิดเห็นที่ 1379
ดีนะเว็ปนี้จะลองเอาไปคิดดู  หน้าคิดนะ Tankนะค่ะ 
วันที่: 2014-09-30 18:56:15
โดย: lokpla
IP: 223.205.43.xxx

ความคิดเห็นที่ 1378
ชอบนะ..เดี๋ยวจะลองคิดดู
วันที่: 2014-09-28 12:30:51
โดย: นนนี่
IP: 125.26.18.xxx

ความคิดเห็นที่ 1377
ทำแล้วมันขึ้นมาแค่รหัส A คือต้องทำไงต่อ ? 
งงมาก รีบทำส่งครูด้วย 

แล้วก็ตัวเลือกมันน้อยไปนะเราว่า 
วันที่: 2014-09-24 21:33:40
โดย: ฟว
IP: 171.4.250.xxx

ความคิดเห็นที่ 1376

^_^

 


วันที่: 2014-09-19 12:41:16
โดย: อตินุช
IP: 182.52.64.xxx

หน้า: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > ... >>

แสดงความคิดเห็น
รหัสยืนยัน
ถ้ารูปที่เห็นไม่ชัดเจนคลิกที่นี่