Compass หลักสูตรค้นหาตัวเอง

แบบทดสอบค้นหาตัวเอง สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมต้น

รหัส S2แบบที่ 2    ลักษณะวิทย์  S2                   คุณเป็นคนที่มีความสนใจทางด้านวิทยาศาสตร์  ชอบที่จะใช้เหตุและผลในการตัดสินใจ  เป็นนักปฏิบัติ  นักวางแผนที่ดี  มีความคิดเชิงวิทยาศาสตร์และมีความสามารถในการติดต่อสื่อสาร  จึงแนะนำสาขาที่จะเหมาะกับคุณดังนี้ 

<td width="347" valign="bottom" style="border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: windowtext 1pt solid; padding-bottom: 0cm; background-color: transparent; padding-left: 5.4pt; width: 260pt; padding-right: 5.4pt;
คณะที่แนะนำคำแนะนำเพิ่มเติม
คณะแพทยศาสตร์ลักษณะของคุณเหมาะที่จะเป็นแพทย์ คุณควรใส่ใจเรื่องของผลการเรียนและพยามยามให้ความสนใจมากเป็นพิเศษเกี่ยวกับวิชาวิทยาศาสตร์ โดยเฉพาะชีววิทยา
คณะทันตแพทยศาสตร์
คณะสัตวแพทยศาสตร์
คณะวนศาสตร์หากคุณมั่นใจว่า เป็นคนรักธรรมชาติ และต้องการอยู่ใกล้ชิดธรรมชาติ สาขานี้เหมาะกับนักปฏิบัติอย่างคุณ และคุณสามารถนำความรู้ที่ได้จากสาขาเหล่านำมาประกอบอาชีพที่เป็นตัวของตัวคุณได้
สาขาวิชาวนศาสตร์
สาขาการจัดการทรัพยากรป่าไม้
สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพป่าไม้
สาขาวนศาสตร์ชุมชน
คณะผลิตกรรมการเกษตร เ ป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับผู้ที่มีความสนใจทางด้านเกษตรกรรม เมื่อจบการศึกษาแล้วศึกษาต่อในขั้นสูงเป็นนักวิชาการหรือผู้วิจัยด้านการเกษตรต่อไปนักปฏิบัติที่ไม่ชอบหยุดนิ่ง รักธรรมชาติและมีความคิดสร้างสรรค์ สาขานี้เหมาะกับคุณอย่างยิ่ง คุณจะทำให้ มีผลิตกรรมทางการเกษตรที่น่าทึ่งในอนาคต 
สาขาวิชาพืชศาสตร์ (พืชสวนประดับ,พืชผัก,ไม้ผล)
สาขาวิชาอารักขาพืช (โรคพืชวิทยา,กีฎวิทยา)
สาขาวิชาเกษตรเคมี
สาขาวิชาเทคโนโลยีเยื่อและกระดาษ
สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางไม้
คณะสหเวชศาสตร์/เทคนิคการแพทย์ถ้าคุณชอบสาขานี้  คุณมีแนวโน้มที่จะเป็นนักวิจัยด้านเทคนิคการแพทย์หรืออาจารย์คณะเทคนิคการแพทย์
สาขากายภาพบำบัด
สาขากิจกรรมบำบัด
สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์
สาขารังสีเทคนิค
คณะพยาบาลศาสตร์ 
คณะเภสัชศาสตร์ถ้าคุณอยากเรียนคณะนี้ คุณเหมาะที่จะเป็นเภสัชกรที่ขายยามากกว่า เป็นนักวิจัยยา ผลิตยา
คณะเกษตรศาสตร์ถึงแม้จะเป็นคณะเกษตรศาสตร์ แต่ก็มีความเกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ ใช้ทั้งทฤษฎีและการปฏิบัติ ซึ่งน่าจะเป็นอีกทางหนึ่งของคุณ เมื่อจบแล้วก็สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการทำงานหรือเรียนต่อในขั้นสูง
สาขาการจัดการศัตรูพืช
สาขาเคมีการเกษตร
สาขาสัตวบาล
สาขาวิชาพืชไร่ พืชสวน สัตวศาสตร์ กีฏวิทยา ฯลฯ
สาขาปฐพีวิทยา
สาขาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร
สาขาเกษตรกลวิธาน
สาขาพืชไร่
สาขาพืชสวน
คณะอุตสาหกรรมเกษตร เป็นอีกทางเลือกหนึ่งของคุณ เพราะคุณชอบการเรียนรู้ไปพร้อมๆกับการปฏิบัติ คณะนี้คุณสามารถนำความรู้ไปใช้ได้จริงในชีวิตและประกอบอาชีพ 
สาขาวิชาเทคโนโลยีการหมัก
สาชาวิชาวิศวกรรมแปรรูปอาหาร
สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
สาขาวิชาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ทางทะเล
คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติ อุตสาหกรรมเกษตร  สาขาที่อาศัยทักษะทั้งทฤษฎีและการปฏิบัติ อีกทั้งยังสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพต่อไปในอนาคตหรือสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ 
สาขาพัฒนาผลิตภัณฑ์
สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร
สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ คล้ายกับคณะกายภาพบำบัด แต่มีสาขาให้เลือกมากกว่าซึ่งต้องมีการเรียนรู้และฝึกปฏิบัติทั้งสิ้น ด้วยสาขาที่เปิดสอนค่อนข้างมีความหลากหลายจึงเหมาะกับการประกอบอาชีพในปัจจุบันเป็นอย่างมาก
สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์
สาขาวิชากายภาพบำบัด
สาขาวิชาการบริการสุขภาพ
คณะประมง 
สาขาการจัดการประมง
สาขาผลิตภัณฑ์ประมง
สาขาชีววิทยาประมง
สาขาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
สาขาวิทยาศาสตร์ทางทะเล
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ถ้าหากคุณมีความสนใจทางชีววิทยาและเทคโนโลยี ทั้ง 2 สาขา คุณสามารถนำไปใช้ในการทำงานหรือศึกษาต่อ
สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์น้ำ
สาขาวิชาสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตรอาจไม่ใช่คณะสำหรับผู้รักธรรมชาตินัก แต่ก็สามารถใช้ความรักธรรมชาติที่คุณมีมาใช้ควบคู่กับการเรียนซึ่งต้องใช้ความสนใจหรือเอาใจใส่ เมื่อจบการศึกษาคุณอาจจะศึกษาต่อ หรือนำไปประกอบวิชาชีพ เช่น ทำธุรกิจ ค้าขายก็ได้ 
วิชาเอกพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมการเกษตร
วิชาเอกพืชศาสตร์
วิชาเอกประมง
วิชาเอกสัตวศาสตร์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งทอ
สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร
สาขาวิชาเทคโนโลยีการบรรจุ,เทคโนโลยีชีวภาพ
คณะสัตวแพทยศาสตร์หากคุณมีความสนใจและมีความสุขกับการอยู่กับสัตว์  สัตวแพทย์ก็เป็นอีกทางเลือกให้คุณได้
คณะศึกษาศาสตร์หากคุณอยากเป็นนักวิชาการ คณะนี้ก็เหมาะกับคุณมากเพราะคุณจะได้ถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อื่น คุณอาจจะเป็นวิทยากร อาจารย์หรือครูผู้เชี่ยวชาญทางวิทยาศาสตร์ในแต่ละสาขาได้
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา วิชาเอกชีววิทยา
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา วิชาเอกฟิสิกส์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา วิชาเอกเคมี
สาขาวิชาเกษตรกรรม
สาขาการสอนวิชาเฉพาะ
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา วิชาเอกฟิสิกส์
สาขาวิชาการคณิตศาสตร์ศึกษา วิชาคณิตศาสตร์
สาขาฟิสิกส์
สาขาคณิตศาสตร์
สาขาคอมพิวเตอร์
สาขาอิเลคโทรนิกส์
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยีความชอบทางวิทยาศาสตร์ โดยเฉพาะทางฟิสิกส์ของคุณทำให้คุณเหมาะที่จะเรียนคณะนี้เป็นอย่างมาก ทั้งนี้ก็มีหลายสาขาวิชาให้คุณได้เลือกเรียน เมื่อจบการศึกษาคุณอาจจะเรียนต่อในขั้นสูงหรือเป็นวิศวกรผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านตามแต่สาขาที่คุณจบไป 
สาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
สาขาวิชาวิศวกรรมอิเลคทรอนิกส์
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
 
 
คณะวิศวกรรมศาสตร์เป็นคณะที่ต้องใช้การปฏิบัติและการออกปฏิบัติภาคสนามซึ่งตรงกับคุณสมบัติของคุณเป็นอย่างมาก คุณสาสมารถเลือกสาขาได้ตามความสนใจของคุณ น่าจะเป็นตัวเลือกหนึ่งของคุณได้อย่างดีและควรให้ความสนใจในการเรียนวิทยาศาสตร์เพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะ ฟิสิกส์และคณิตศาสตร์
สาขาวิศวกรรมวัสดุ
สาขานาโนเทคโนโลยี
สาขาปิโตรเคมี
สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ
สาขาวิศวกรรมเคมี
สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
สาขาวิศวกรรมอุตสาหกรรม
สาขาวิศวกรรมเกษตร
สาขาวิศวกรรมอาหาร
สาขาวิชาวิศวกรรมสำรวจ
สาขาวิชาวิศวกรรมโลหะการและวัสดุ
สาขาวิชาวิศวกรรมทรัพยากรธรณี
สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
สาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์
สาขาวิศวกรรมโลหะการ
สาขาวิศวกรรมการบินและอวกาศยาน
ความคิดเห็นที่ 1311
What??? ต้องเรียนสายศิลป์หรือนี่!!!!!!
วันที่: 2014-07-19 18:00:19
โดย: Bloodstriker038
IP: 49.230.185.xxx

ความคิดเห็นที่ 1310
ไม่ตรงครับอยากเรียนวิศวะ
วันที่: 2014-07-17 19:04:05
โดย: พล
IP: 101.108.171.xxx

ความคิดเห็นที่ 1309
เก้น กฤติมา    ศ.ศ   305 
วันที่: 2014-07-17 14:49:53
โดย: นาเก้น 305 ศ.ศ
IP: 113.53.91.xxx

ความคิดเห็นที่ 1308
ดมหว่าแหละ
วันที่: 2014-07-17 09:56:34
โดย: วีระพัต
IP: 118.173.237.xxx

ความคิดเห็นที่ 1307
โปรแกรมนี้ดีฟุดๆ555+
วันที่: 2014-07-17 09:53:09
โดย: por
IP: 118.173.237.xxx

ความคิดเห็นที่ 1306
เท่ม้วกๆ
วันที่: 2014-07-17 09:48:35
โดย: Hoy
IP: 118.175.248.xxx

ความคิดเห็นที่ 1305

อะไรน่ะ! 


วันที่: 2014-07-16 08:43:52
โดย: 00000
IP: 113.53.91.xxx

ความคิดเห็นที่ 1304

วันที่: 2014-07-15 14:23:57
โดย: Nookker
IP: 203.114.107.xxx

ความคิดเห็นที่ 1303
ดีนะคะเป็นแนวศึกษาต่อ
วันที่: 2014-07-14 17:06:59
โดย: maimai
IP: 14.207.80.xxx

ความคิดเห็นที่ 1302
แม่นมากคับ
วันที่: 2014-07-14 13:05:20
โดย: hugo
IP: 115.87.172.xxx

ความคิดเห็นที่ 1301
ดีครับ 55555
วันที่: 2014-07-12 20:09:22
โดย: เฉลิมเกียรติ
IP: 1.1.172.xxx

ความคิดเห็นที่ 1300
เย้ๆ  มีแต่งานดีๆ
วันที่: 2014-07-11 13:33:01
โดย: ฟ่้าง
IP: 49.48.241.xxx

ความคิดเห็นที่ 1299
ได้อยู่ครับ
วันที่: 2014-07-10 20:10:25
โดย: ่jaron j.
IP: 171.7.27.xxx

ความคิดเห็นที่ 1298
ก็ตรงบ้างนะ อยากเรียนนิติศาสตร์อยู่เเล้ว อ่ะ >< 
วันที่: 2014-07-08 22:18:24
โดย: pop
IP: 1.10.201.xxx

ความคิดเห็นที่ 1297
ดีที่สุดเลยรู้สักทีว่าจะเรียนอะไร
วันที่: 2014-07-05 07:35:59
โดย: พลอยชมพู
IP: 101.51.240.xxx

ความคิดเห็นที่ 1296

ใช่เลยๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ

 


วันที่: 2014-07-03 18:57:17
โดย: ฝ้าย
IP: 49.48.240.xxx

ความคิดเห็นที่ 1295
มั่ว~~~~อยากเรียนเกษตรเฮอะ
วันที่: 2014-07-02 18:26:17
โดย: ปาย รัชฎาพร
IP: 49.0.117.xxx

ความคิดเห็นที่ 1294
่้
วันที่: 2014-06-27 19:35:27
โดย: ขลุ่ย
IP: 182.53.10.xxx

ความคิดเห็นที่ 1293

มันไม่ใช้ายยยยยยยยยยยยยยยยย

 

เบยยยย 


วันที่: 2014-06-25 21:44:40
โดย: มิ้ว
IP: 110.168.70.xxx

ความคิดเห็นที่ 1292
อริสอยากเป็นเภสัสกร
วันที่: 2014-06-24 18:43:13
โดย: อริส บีเบอร์
IP: 1.4.236.xxx

ความคิดเห็นที่ 1291
อริสอยากเป็นเภสัสกร
วันที่: 2014-06-24 18:42:25
โดย: อริส บีเบอร์
IP: 1.4.236.xxx

ความคิดเห็นที่ 1290
โอเครมากๆเลย
วันที่: 2014-06-21 21:39:16
โดย: sasipa
IP: 27.55.201.xxx

ความคิดเห็นที่ 1289
คณิตห่วยแต่วิทดีกลุ้ม
วันที่: 2014-06-19 10:30:45
โดย: ฺBamBam1a
IP: 125.27.74.xxx

ความคิดเห็นที่ 1288

วันที่: 2014-06-10 15:03:55
โดย: คนสวย
IP: 61.90.101.xxx

ความคิดเห็นที่ 1287
เกือบตรงนะแบบอาชีพ
วันที่: 2014-06-09 12:42:13
โดย: Jame
IP: 182.53.116.xxx

ความคิดเห็นที่ 1286
ไม่มีให้เลือก
วันที่: 2014-06-09 12:41:56
โดย: not
IP: 182.53.116.xxx

ความคิดเห็นที่ 1285
กลุ้ม!!!อยู่  ม.4 แล้วแต่ยังไม่รู้เลยว่าอยากเป็นอะไรวิชาที่ชอบที่สุด น่าจะเป็นคณิตศาสตร์และฟิสิกส์  >.<  
วันที่: 2014-06-05 20:12:36
โดย: Teaweaw
IP: 49.230.103.xxx

ความคิดเห็นที่ 1284
ใม่ตรงคับ อยากเป็นชั่งยนต์
วันที่: 2014-06-04 21:28:48
โดย: pooh
IP: 171.101.248.xxx

ความคิดเห็นที่ 1283

ไม่ตรงค่ะอยากเป็นหมอ  


วันที่: 2014-06-04 13:52:59
โดย: chotika
IP: 202.29.178.xxx

ความคิดเห็นที่ 1282

55555มีหลายทางเนอะ

 


วันที่: 2014-06-02 20:58:04
โดย: KoonMay
IP: 1.1.241.xxx

หน้า: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > ... >>

แสดงความคิดเห็น
รหัสยืนยัน
ถ้ารูปที่เห็นไม่ชัดเจนคลิกที่นี่